1) Intre sàbadu 24 e domìniga 25 ais a addobiare una parte bona de su movimentu linguìsticu, una genia dìliga de istudiosos, de sentores e sentidos. Prus a totu unu fiotu de gente chi cheret bene a su sardu e chi intrat in sas pìgias de sa polìtica linguìstica isputzende•nche malas paristòrias e ideas metzanas chi no ant prus contu de esistire.

2) Connòschere un’idea de polìtica linguìstica de pònnere a cùrrere in su 2016. Ma est finas s’ocasione pro ispìnghere cronistas, polìticos e interessados a isboligare cumprendòniu in cunfronta de unu mundu bidu pro annos comente metzanu, a bortas prantu a mortu, ma chi, imbetze, ischit bogare a campu arresonos e resones in intro sa chistione prus manna chi totu cramamus “Sardigna”.

3) Sa punna, difatis, est cussa de defensare su sardu in intro de un’idea acapbada de Sardigna. Non si podet galu istare firmos a «narratziones» (o si cherides narade•lis «contos mannos») chi non agatant prus aprodu in sa sotziedade sarda e internatzionale de oe. Pro cantu nos siant pràghidas ideas comente «costante resistenziale» o «rivolta dell’oggetto» o «vendetta barbaricina» o finas àteras, oe tocat de pensare a «narratziones» noas e, pròpriu a diferèntzia de su Noighentos, sos «contos mannos» de como devent fàghere a bìdere sa capatzidade de sa limba/lingua sarda (finas comente istòria de polìtica linguìstica) de ispiegare sas tratas de sos isbàllios passados e finas sas tratas bonas de su tempus benidore. Sa polìtica linguìstica in sardu, prus a totu negada e catzada, est una crae funguda pro cumprèndere su mundu sardu in onni cara e in onni caratza: dae sas relatas cun s’Istadu a comente s’est pesadu su grupu dirigente de sa polìtica e de s’economia; dae comente est nàschidu su pòdere culturale a cales sunt sos «isetos» culturales e sotziales de sa gente sarda.

4) Digitale (1). Gràtzias a una collaboratzione intre CNR e Coordinamentu Sardu Ufitziale b’est fintzas su sardu in mesu de sas 4 limbas minoritàrias europeas isseberadas pro su progetu “The Digital Language Diversity Project” (DLDP, in sardu “Progetu Digitale pro sa Diversidade Linguìstica”), coordinadu dae Ilc-Cnr, chi at incaminadu custu istiu dae Donòstia (tzitade de su Paisu Bascu) pro sa prima parte de una chirca subra de sos bisòngios digitales de sas limbas prus pagu ispainadas in Europa. Claudia Soria, chircadora de s’Istitutu de Linguìstica Computatzionale Zampolli – Consiglio Nazionale delle Ricerche de Pisa, sàbadu at a faeddare de custu e de sos ùrtimos progetos europeos in contu de digitale e limbas de minorias. Ca proite digitale e limbas minores andant de acordu meda.

5) Digitale (2). Semper sàbadu Gianfranco Fronteddu at a contare de su tradutore automàticu dae s’italianu a sa limba sarda comuna. Est sa prima presentada ufitziale chi si faghet in Sardigna. Custa aina informàtica est nàschida gràtzias a sa collaboratzione de su grupu de chirca “Tradumàtica”, de s’Universidade Autònoma de Bartzellona, e de “Prompsit”, azienda valentziana chi dae annos amministrat sa prataforma lìbera de tradutzione “Apertium”. Su finantziamentu pro s’isvilupu de su tradutore est bènnidu dae Google, pro mèdiu de su programma “Google Summer of Code”. In sa prataforma, fraigada in s’universidade de Alacant in su 2004 pro sa croba linguìstica ispagnolu-catalanu, oe b’at 40 limbas.

6) Digitale (3). Galu sàbadu, Francesco Cheratzu, Maurizio Virdis e Riccardo Mura nos ant a acrarire su progetu de chirca de base de s’Universidade de Casteddu pro fàghere unu sintetizadore vocale TTS (Text To Speech, est a nàrrere ‘dae su testu a s’allega’). Su protòtipu si narat “SINTESA” (sintetizadore de sa limba sarda). Cheret nàrrere chi, pro sa prima bia, un’elaboradore podet faeddare in sardu moende dae s’iscritura. De Facebook in sardu e de sas pàginas de Règulas, imbetze, at a faeddare Martine Faedda.

7) Sos progetos presos a su mundu digitale podent crèschere a andare a dae in antis isceti cun un’istandard linguìsticu. Connòschere sas possibilidades chi su digitale dat a una limba de minoria chèrret nàrrere cumprèndere chi chena istandard iscritu una limba benit acumpangiada a campusantu. Sàbadu e domìniga, duncas, est s’ocasione pro connòschere mègius e bene sa Limba Sarda Comuna, s’istandard ufitziale impitadu dae sa Regione Sarda e dae su Csu.

8) No est un addòbiu cun momentos de càtedras ebbia. Deghinas e deghinas de persones ant a faeddare e a contare su mundu linguìsticu sardu issoro. Cales sunt sos impitos fitianos in sa sotziedade, in sa cultura, in s’economia e in sa polìtica? Cal’est su logu de su sardu in custas «Agendas»? Onniunu de a nois est testimòngiu de sas mudas e de sas modas de impitu de su sardu. Càtedra e carrera, in sas duas dies, ant a cùrrere paris. A onni manera sàbadu 24 b’est sa presentada de duas novidades de importu in limba sarda comuna. Sunt su romanzu “Sa vida cuada”, iscritu dae Jubanne Piga, e sa tradutzione de “La madre” de Gràssia Deledda, fata dae Giagu Ledda. Nde faeddant issos etotu. Ateru momentu forte est su Don Chisciote traduidu in sardu. Nde faeddant Gianni Garbati (Assòtziu sardos de Madrid), Pierpaolo Cicalò (Istitutu Fernado Santi).

9) Antiannu in Sèdilo, ocannu passadu in Òschiri, ocannu in Bonàrcadu. Sa Festa de sa Limba Ufitziale contivigiada dae su Coordinamentu Sardu Ufitziale dat manera de si fàghere a connòschere in totu Sardigna ma finas de fàghere a connòschere biddas e gente de Sardigna. Bonàrcadu est una bidda rica de traditzione, de architetura dìliga, de istòria e archeologia nòdidas e de màndigos de sos mègius. S’ocasione est de giudu.

10) Nessi connoschides a Pepe Coròngiu, unu de sos leader de su movimentu linguìsticu sardu. De seguru su prus mentovadu, pragat o non pragat. Unu leader de gabbale ca proite padronu de un’ograda aberta a totu sa chistione sarda, ca at pesadu una linia e l’at difesa cun sas dentes, ca no at mai mudadu “vogliolu” nen pro interessu deretu nen pro fàghere amigàntzias de cumbenia. In prus est un’iscritore de profetu, su libru suo “Il sardo una lingua ‘normale'” at giradu pro totu Sardigna (e non solu), cun sa resèssida de èssere su prus bèndidu pamphlet subra sa chistione linguìstica sarda de custos annos (pro como prus de 5.000 copias barigadas, cando in Sardigna, in sos mègius casos, sos pamphlet agiuados dae sas universidades lompent a 500 copias). Traballat pro pesare «narratziones» noas, pro «contos mannos» chi càstient sa Sardigna de oe e abbàident sos sardos in cara. Est finas su diretore artìsticu de custa tertza Festa de sa Limba Sarda Ufitziale, in prima persone at cramadu fiotu de gente dae totue e si su programma est gasi de importu lu devimus a su bonu traballu chi at fatu in sos annos e, prus in s’arresonu de sa Festa, in custas chidas.

Bona Festa!

Sighimus a lèghere chena pasu de “vindita barbaritzina” e de “biddas a s’antiga”. Dispatzare custos cuntzetos comente arresonos de su tempus chi bivimus diat chèrrere nàrrere a si betare a sas malas paristòrias de su passadu e de oe, diat chèrrere nàrrere a non cumprèndere s’idea filosòfica e de segnore  chi at giutu Pigliaru mannu a iscrìere subra de su diritu connotu de sas biddas a manu de intro (sa vindita barbaritzina comente ordinamentu giurìdicu), diat chèrrere nàrrere a non pònnere aficu a cumprèndere a beru su tempus presente e sa sotziedade sarda de oe. Sa realidade est semper in sas pìgias, mai posta a ogros a manera fàtzile fàtzile e mai comente nos si presentat.

Comente comunicatzione est sa matessi manera impreada, nessi pro unu sèculu, pro ispiegare a Cosa Nostra: “unu contu antigu”, de “gente balente cun una tzerta idea de s’onore”, de “tzios mai essidos dae campu” chi chircant de “pònnere òrdine in ue non b’at Istadu”. In su mentres chi si intendiant custas ispiegatziones Lucky Luciano moriat (arrestadu in sos annos trinta), si nde torraiat a pesare (liberadu in sos annos baranta pro àere agiuadu sos servìtzios segretos americanos) e moriat torra (custa borta a beru, in sos annos sessanta, dispididu in Itàlia dae sos americanos matessi).

Deus, Marx e su Gattopardo

Pubblicato: 26 maggio 2016 in LIMBA SARDA, LINGUA SARDA

Oe est a sa moda mentovare a Tomasi di Lampedusa. S’òpera sua “Il gattopardo”, a nàrrere sa veridade, beneit posta a un’ala dae sos crìticos cunservadores de tando: sos catòlicos ca b’aiat tropu pagu Deus; sos marxistas ca proite b’aiat tropu pagu Marx. Non s’agataiat unu editore mannu prontu a la publicare mancu pro iscummissa. Su sutzessu lompeit una borta mortu, e si nde afuteit de Deus e de Marx.

donchisciote4-338x450

Pro fàghere lughe in sos sèculos tocat de brotare e ispàrghere bisos in vida. Chie no ischit cùrrere in fatu a sos bisos non podet dare nudda a su pòpulu benidore. Càpitat chi gente mentovada meda in vida bèngiat ismentigada in presse una borta morta. Sutzedet, finas, chi gente disconnota e apretada dae bia ispargat lughe pro tempus meda. Prus de unu iscritore, intre cussos chi ant postu in pees sa tziviltade moderna, nessi in antis de mòrrere, est istadu pagu carculadu. Shakespeare, pro narrere, isteit totu sa vida in unu cugiolu.

In su 1600 Miguel de Cervantes Saavedra lompiat 53 annos. Su matessi annu su pintore Francisco Pacheco publicheit unu libru cun sas pinturas e sos contos de vida de totu sos ispagnolos nòdidos. De Cervantes mancu mesa paràula. Non aiat iscritu su Don Chisciote ma fiat già iscritore. Unu tzertu Bruno Frank, iscritore tedescu chi fueit in sos Istados Unidos cando Hitler leeit su podere, isteit ammajadu dae custa umbra e da custu mudumine. In su 1934 iscrieit unu libru subra de Cervantes, dae pagu publicadu dae Castelvecchi (torradu in italianu dae Lavinia Mazzucchetti).

Frank nos contat de unu Cervantes semper in intro a fungudas visiones. Gherrat, tribulat, fuet, biàgiat: in Ispagna, in Itàlia, in Algeria; e in totue càstiat. E totu su chi abbàidat l’abarrat in conca e li torrat in abbistesa. Non li fuet nudda, non cheret isceti contare fatos ma l’intrat semper bògia de los bortulare. Da chi li ruet sa malasorte isse l’aguantat e si li betat a marranu. Si nd’impipat de una vida mìsera e minore. Si nd’afutit de su faddire e de su fartare. Giughet ogni cosa a sa chima arrischende s’istrampada dae artu, istirriolat semper su cannau fina a puntu de si segare; tzegu pàbaru ponet mente a sa sorte e bostu. Si mugrat subra de isse etotu comente subra de un’ispigru de abba, chena resèssere a serare fungudumine. Ca proite pensat chi una die o s’àtera, forsis in s’interinada de sa vida, custu fungudumine de carchi manera at a brotare e prenare su mundu de lughe.

Pro mèdiu de Bruno Frank, abbistu a contare fatos a bator ogros, sos suos e cussos de Cervantes paris, intramus a connòschere a Madrid cando fiat bidda e faghiat 15.000 cristianos, cun sa gente chi istaiat in intro de domos fatas a ludu; connoschimus a sa Màntzia, custu tretu mannu de terra semper pretzisu, tristu, cun su terrinu malu e grogu pro sos istadiales crispos; e finas a Siviglia, chi sos àrabos e sos ebreos ant fatu bella, rica e intregada de una curiosa cuntentesa. Bidimus su re, Filippo II, in sa mesa de traballu, ponende sa pinna a un’ala e apompiende sa gente cun duos ogros mannos a cantu a nde irare.

Manu manu su libru de Frank ischirrat semper prus pagas camineras e fatende contu de sas faddidas mannas de Cervantes balàngiat pìgias e mannària. Da chi paret chi si l’abèrgiat un’incràs lughente, luego si li tancat una gianna de ferru. In Algeri lu faghent tzeracu de gherra, fuet e torrat in Ispagna; ma sa vida non li torrat consolu, sa pinna non brotat versos e sufrit finas sa cuncurrèntzia e su briu de Lope de Vega, capatzu de isboligare, lestru lestru, 3000 versos dae unu mòrrere su sole a s’àteru.

Cando Cervantes si cojiuat naschet unu nemigu prus malu de sos turcos, unu nemigu chena boghe e chena carena chi cumbàtere non si podet. Sa mugere etotu, Catalina, unu mortòrgiu chi trampat sa vida chena ischire mancu comente. Una borta betada sa beste, a mangianile, Cervantes aiat già cumpridu su traballu de totu su die. Comente unu hidalgo setzet a su barcone e càstiat sa carrera de sa bidda, un’arruga chi non bi colat una musca; posca de dughentos passos sa bidda matessi agabbat e comintzat unu tretu mannu e chena làcanas, belle semper ladu, a bortas cun carchi òrulu, in ue sulat unu bentu sighidu e fritu: sa Màntzia. S’ograda de Cervantes ispèriat dae tesu una deghinas de molinos, molinos a bentu cun alas chi tzichìrriant.

Isse est istracu e arressu. Ischit totu: ischiti già chi, dae sa barraca posta a ogros a manu manca, a sas deghe de su mangianu una femina betza at a istupare pro andare a comporare unu cantu de pane; sa barraca a manu destra, imbetze, l’ant a mantènnere bullitada fina a sera. Sas feminas de domo tzucant a crèsia duas bias su die: non istentat a non las acumpangiare prus. Sos arresonos cun su tziu preìderu luego s’istracant, de bisitas a sa parròchia su babbai comntzat a non nde bìdere prus. A sas chimbe de borta de die, cando est già iscuru, Cervantes allughet unu lughe a ògiu. Andat a su tzilleri e si correddat su binu metzanu de sa bidda. Si setzet cun sos massàgios, totu cun unu ghentone iscuru, unu cannau comente tzinta, botes feos e non cosidos. In antis sa cumpangia sua istorbaiat sos massàgios, fiat unu Hidalgo e pariat istrambu a si lu bìdere paris cun issos. Calicunu istaiat curtzu, atentzionadu a su narrere; àteros fiant cumpridos ma afutidos. A sa fine Cervantes benit atzetadu, comente sutzedet pro una cosa, pro cale si siat cosa. In intro de domo sa mugere sighit a lèghere cun passione libros de cavalieris, pro a issa s’ùnicu mundu chi esistiat fiat cussu: contos de dragos e gigantes, de ispìritos malos e magiadòrgios, de janas e de caddos alados; palatzos de cristallu, ìsulas chi nadant e lagos chi leant fogu.

Sa betzesa de Cervantes est galu prus mala. Benit luminadu “esatore”. Tocat su fundu. Non lassat cannijas a sos pòberos, los apretat de ogni manera. In totue b’at misèria e in ogni logu isse faghet a pare cun massàgios chi serrant sas lògias, cuant sas damigianas, isprendent sos canes, arrodant su rustàlliu. Su note dormit in un’ufìtziu istatale, mesu ispogiadu e cun una pistola in manu. Pro duos soddos duos, bivet in un’inferru. No est prus un òmine ma unu trastu in manu a s’Istadu, bonu a buscare dinare pro finantziare sa Grande Armada. Incassat sisinos, secuestrat màndigos, gherrat cun sas autoridades de su logu, brigat cun sos massàgios: ogni die prenu a iru de contos, retzidas, denùntzias e verbales. Totora si falat pro s’istrachidùdine, ma finas pro sa piedade e s’àscamu chi totu custu li faghet.

Unu die de cabudanni lu remonent e lu mandant a reclusione pro dèpidos. Carchi die e torrat lìberu, nemos ischit proite. Pagu tempus e s’istòria est sa matessi. Cervantes devet ischitire galu 79.084 maravedì. S’Istadu l’arrestat torra. In presone a s’indonu non b’at nudda, francu unu bìculu de pane tostu e malu. Non resesset a dormire, s’abbàidat a s’ispìgiu e bidet sa punta de s’arva in colore de prata bruta. Fina a pagu tempus in antis fiat in colore de oro. Sas pìgias li marcant sa cara in giru a su nare; sas barras sunt semper prus pagas. Sos ogros ebbia parent cussos de semper, mantenent animu e balentia.

Unu die Cervantes faghet una pintura de a isse etotu, a caddu de unu poleddu làngiu comente unu corru, imbucat pro camineras prenas de pedras e de soledade. Su pòberu burricu est su tronu de una persone romasa chi tràgiat a terra ancas longas. Cervantes sighit a pintare e si bidet cun una coratza e una berrita istramba chena bisera. Sa mugere est sètzida in terra, totu in giru muntones de libros de cavalleria. Cervantes pensat a isse, e serat unu eroe. A comente b’aiat àpidu ite rìere a giùghere custu eroe fatu a su logu, in chirca de folas, cumbintu chi esistit galu su tempus de sos cavalieris. Comintzat gasi a iscriere: «In una bidda de sa Màntzia, chi non bògio mancu mentovare, bivet un òmine cumpridu…». E pròpiu gasi, belle pro casu, in presone, naschet Don Chisciote, e cussu libru intregadu de visiones e fungudumine chi nd’at leadu su lùmine. Cervantes naraiat: «Eo, finas si pàrgio babbu, de Don Chisciote so su bidrigu».

Cervantes si nche morit su 22 de abrile de su 1616. Colados 400 annos sighimus a leghere su Don Chisciote, s’istòria de sa poesia de unu castigadu chi si trubat a s’iscritura lada de su mundu; de sa paristòria chi tzolocat sa realidade; de sa diferèntzia chi isfidat sos chi si contant ‘normali’. Oh, corpu e balla, in sa Sardigna de oe b’est chie diat chèrrere èssere carculadu comente ‘normale’ ma non atzetat sa ‘normalità’. E, prus a totu da chi faeddamus de limba, custa genia de gente besset a campu comente a su cugumeddu. E tando tocat de cumprèndere bene chi est Cervantes, chie Don Chisciote e chie Sancho Panza. De non los betare a pare. E gasi b’at àere ite rìere, ma non su rìere de Ariosto o de Pirandello, nono, ma pròpiu su rìere de Cervantes; custu comintzeit su Don Chisciote pro cumbàtere cussa literadura de sos cavalieris chi aiat su tràgiu de sos harmony de oe, pro nàrrere chi custu mundu oramai fiat folclore e pro marcare cantu faghiat male su gira gira de custos romanzos metzanos.

Chie leget su Don Chisciote torradu in sardu dae Gianni Muroni pro Condaghes (“Don Chisciote de Sa Màntzia”, 543 pàginas, euros 25, collana Sena Làcanas), custu si lu diat dèvere annotare. Cervantes at gherradu pro nche catzare su folclore dae sa literadura ispagnola de tando. Su Don Chisciote torradu in Limba Sarda Comuna sighit sa matessi trata, isputzire su folclore dae sa literadura in limba sarda e dae s’idea istramba de limba chi in meda giughent in conca. Chie non at un’idea crara de limba unitària e de limba natzionale, de ite cheret nàrrere un’istandard e nono duos, tres o treghentos, in totu custu giogu, non faghet sa parte de Cervantes, ma nemmancu de Don Chisciotte o de Sancho Panza. Nono. Prus che àteru faghet sa parte de sa mugere de Cervantes, sa chi fiat cumbinta chi su mundu agabbaiat cun sos dragos, sos gigantes e s’abba de su lagu chi leat fogu.

*Su post leat meda dae s’artìculu de Pietro Citati pro su ‘Corriere della Sera’ de su 4 de martzu de su 2016

Onofri

Il saggista e critico letterario Massimo Onofri, professore ordinario di letteratura italiana contemporanea all’Università di Sassari.

Nel 2006 quattro critici letterari pubblicano “SUL BANCO DEI CATTIVI. A proposito di Baricco e di altri scrittori alla moda”. Giulio Ferroni, Massimo Onofri, Filippo La Porta e Alfonso Berardinelli, quattro fra i più brillanti critici letterari italiani. Gli autori e i generi sotto attacco sono quelli che si vendono e si vedono ovunque: Alessandro Baricco, il nuovo genere giallo italiano, i racconti esistenziali di Niffoi, di De Luca e di Santacroce e, infine, Tiziano Scarpa e la sua narrativa. Leggi il seguito di questo post »