Coròngiu in Òschiri: «Regione o non su traballu sighit»

Foto Corongiu Oschiri
Dae manu manca: Giuseppe Coròngiu, Roberto Carta, Nino Pericu

Nòdida sa presentada in Òschiri de “Il sardo una lingua normale”. In una die curiosa pro sa limba sarda, Giuseppe Coròngiu, autore de su libru, at pòdidu faeddare finas e prus a totu de s’acansada (aprovatzione) non lòmpida in su Consìgiu Regionale de giòbia coladu. Non est prus su diretore, pro como su servìtziu limba sarda est chena dirigente e non si cumprendet bene ite, custa Giunta, pro s’incràs, nd’at a faghere de su servìtziu matessi. A bidere istamus. Si pro sa gente chi a sa limba bi tenet est forte s’amargura, ateretantu lu est sa bògia de andare a dae in antis chena tropu si faghere leare dae sa mala idea angena.

Sa presentada est istada dìliga e funguda, Nino Pericu l’at aberta mischiende Gratzia Deledda e Valeria Marini, mentovende Dante e sos àteros chi pro tempus meda ant postu a currere malas paristòrias subra de sa limba sarda. E a nota mala, in sos annos, medas sardos b’ant crètidu a beru. Sigomente nois semus unu pagu prus revessos, imbetze, sighimus a non bi creere. Fatu a Pericu deo apo naradu chi si b’at una persone chi a postu a bolare su malu aparigiadu de una tzerta idea de limba sarda e impare postu a currere a beru un’arresonu fungudu de sa limba e in limba, custa persone est pro-priu Giuseppe Coròngiu.

Pro nde narrere una in mesu a chentu, cando mai s’est vida, in antis, custa atentzione pro sa limba de parte de su giornale L’Unione Sarda? Tzertu, mèritu a su diretore Anthony Muroni, chi a custu «giornale sardu» est resessende a dare un’ànimu in paris cun su tempus e cun sa sotziedade chi bivimus. Ma mèritu mannu a Coròngiu chi at bogadu a pìgiu, e impare, malas transas e bonos parados de sa chistione linguìstica. E los at fatos currere in sas televisiones e in sos giornales, in su mundu de facebook e de sos blog. Su chi si narat pianificatzione e comunicatzione.

Pro nde narrere ateruna, in su mese de freàrgiu, suta eletziones, sa pregunta sa prus timida de sos candidados fiat cussa subra de sa limba sarda. Calicunu cumintzaiat a increbuddire (si faghere ruju in cara) e carchi àteru daiat contu de si aere aprontadu duas paràuleddas pro si «difendere» dae s’arresonu. Si como sa limba s’est faghende arresonu pro medas e non prus pro pagos apassionados, custu est dèvidu a su traballu isboligadu dae su servìtziu a partire dae su 2006.

Sos oto annos de pelea istitutzionale los at contados bene Cristiano Becciu, operadore de su servìtziu limba sarda: cun duos soddos duos in manos (su 0,1 % de cantu ispendet s’assessoradu a sa cultura), s’est proadu a faghere sa prima pianificatzione linguìstica (in sardu) de s’istòria autonomìstica sarda. Finas a lompere a su CROS nou (Curretore Regionale Ortogràficu Sardu) dae pagu presentadu in Aristanis, cun 40.000 paràulas sardas postas in unu software online pensadu a manera de podere essere impitadu dae totus: amantiosos, iscritores e poetas, iscolanos e maistros.

Àteros arrichimentos a s’aboju los ant apòrridos Antonio Canalis, de su Prèmiu Otieri, chi at chertu preguntare a Coròngiu de custa faina de intellighèntzia sarda de manca, cando in sos annos ’60 e ’70 pagu at fatu pro sa limba e, antzis, si at pòdidu, at finas istorbadu onni ispera; Bustianu Pilosu, de su Sòtziu Tenores Sardigna, chi at pesadu una faeddada animosa pro su mundu de sa limba sarda e mescamente pro su diretore Coròngiu e su traballu dae isse giutu a dae in antis.

A sa fine ite si diat podere narrere? Chi amus dadu proa, prus a totu a sos giovaneddos chi sunt acudidos, e non fiant pagos, chi si podet faghere un’arresonada funguda in limba sarda e cun sardos de mai cantos logos. Chi sos abojos gasi istelevrados sunt unu siddadu mannu de comunicatzione e ispera. Chi sa gente, cando intendet su fungudu-mine chi brotat dae sa limba sarda, s’ispantat e collit onni mìnimu sinnu e marcu de s’arresonada. Podet pàrrere curiosu, ma est a beru chi sos sardos non sunt mai istados fitianos de comunicatzione in limba sarda. Sa neghe est de s’idea, nàschida dae tempus, chi sa faeddada in italianu fiat et est prus «à la page».

Cussìgio meda, e semper, s’iscritu de Placido Cherchi “Due o tre cose, per decidere di essere sardi” (su link est http://www.fondazionesardinia.eu/ita/?p=1849). A parte su chi nos narat cun custu iscritu, sa cosa prus curiosa est chi Cherchi, chi est unu de sos chi ant mègius cumpresu sas intragnas filosòficas de sa limba sarda e unu de sos pagos a nde faeddare in custu essu, at semper iscritu in italianu. Cun su colare de sos annos at sighidu a iscriere semper prus de limba sarda ma contende·la in un’àtera limba, cussa italiana. A la narrere cun sas paràulas de Giuseppe Coròngiu: orientalista pentidu?

 

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...