Chie binchet paris cun Frantziscu Demuro?

Mai cantas bias amus intesu narrere chi su «Cantu a chiterra» est feu, grezu, foras dae onni gràtzia de Deus e dae su tempus? Cantas bias amus iscurtadu sa matessi mìmula pro poetes a bolu, ballu sardu, cantu a tenore, launeddas? Torrat cabu a custas malas paristòrias sa notìtzia chi unu giòvanu sardu dae «cantadore a boghe de chiterra» s’est fatu àteru cantante, de òpera lìrica, e in giru de pagos annos at buscadu sa parte de Alfredo in sa Traviada de su Metropolitan de New York, su teatru chi in su 1972 tzelebreit Pavarotti posca de sos noe “do di petto” sighidos in sa “Fìgia de su regimentu”, cun 17 cramadas a b’essire e tzocos de manos chi non finiant prus. Frantziscu Demuru de Portu Turre, dae piseddutzu, at fatu creschere sas viulas suas cun corsicanas e cantos in re, satzende·si de cussa traditzione antiga chi est su cantu sardu.

“In cale limba faeddat? – preguntat Antoni Gramsci a sa sorre Teresina in una lìtera dae reclusione de su 1927, interessadu meda a s’educatzione de sos nebodeddos – Ispero chi la diais faghere faeddare in sardu…Est istadu una faddina, pro me, non aere lassadu chi Edmea (fiza de su frade Gennaro), dae minoredda aere faeddadu su sardu. Custu at nòghidu a sa crèschida de s’intellighèntzia sua e at postu una trobea a sos bisos. B’at de narrere chi su sardu non est unu dialetu, ma est una limba a bonu sou – finas si non at una literadura manna – e fiat istada cosa bona si sa piseddina aeret imparadu prus limbas…Ti lu naro dae coro, faghe a manera chi fìgios tuos sutzent totu su sardismu chi ant in bògia e chi si fatzant mannos in logu issoro, in ue sunt nàschidos”.

Custa faeddada est in paris pro Gramsci, chi a lenu est morende in reclusione, cantu lu est pro Frantziscu Demuro. Custu brincu a su Metropolitan, a su teatru chi at connotu sos mègius cantadores de s’òpera mundiale, est carchi cosa de prus de sa promotzione de unu cristianu in su campu sou. Est su riscatu pro chie s’est sentidu semper leadu comente betzu cadruddu e pagu carculadu ca ascurtat sa mùsica sarda e nuscat su mundu chi la brotat. A la narrere tota est a iscumbatare chi su prus de sos chi leant a giogu sas intragnas de su mundu sardu àteru non faghet chi isterrere unu tapete ruju a cosas de pagu contu, mancari creende de faeddare de cosas de importu chi, imbetze, non balent ses dinaris (chena nde mentovare medas: reality show, gossip, modas istrambas); o si nono de si faghere mannos cun su mundu lìcuidu de Bauman, chena aere mai lèghidu Bauman, pro narrere chi sa Sardigna non esistit!, ca proite unu millione e mesu de sardos non bi la diat devere podere faghere a ponnere paris e a cumone sos trastos identitàrios chi nos faghent nòdidos a beru.

Cun Frantziscu Demuro, duncas, binchent sos chi ant chertu isputziare sos ballalloi chi bident in discotecas de mare sa mesura de sa vida issoro. Est sa bìnchida de su «Cantu a chiterra», moda chi cumintzat a essere «fata foras» dae cussas genias chi naschent in fatu a sa segunda gherra mundiale pro faghere logu a una mìsera modernidade chi brotat òmines bonos a consumire e nono a pensamentare comente si tocat. A tempos de oe, imbetze, su cantu sardu dat a bidere de essere moda musicale aberta a su mundu e chi ti che diat podere giughere finas a su logu su prus nòdidu de sa mùsica mundiale. Cun custu s’iscumbatat chi s’iscola de su cantu a chiterra non est in de badas e non est una cositedda pro sa carrera e bostu.

Canta misèria manifestat una tzerta idea de si contare modernos. In su mentres chi iscrio ascurto sa gara de cantu a chiterra fata in su sartu de Telti, in Aratena, in su 1994, cun unu Frantziscu giovaneddu de sèighi annos chi cantat impare cun Frantziscu Falchi de Ardara, Francu Denanni de Tzaramonte, Francu Demuru de Òschiri. E mi benit a bidea custu brincare s’otzèanu, dae una tanca in su de Telti cramada Aratena, barighende in antis pro sos «palcos» de s’Ìsula sarda atraessados dae cantadore a boghe de chiterra, a Videolina, a Sardegna 1, pro posca colare a cussos natzionales comente “Tenore”, marcadu dae sa pinna de maistros e crìticos famados chi si cramant Paolo Isotta (Corriere della Sera) o Lorenzo Arruga (Panorama), chena ismentigare totas sas rundas internatzionales bennidas posca e pro cumprire in bellesa lompet sa cramada a su Metropolitan.

Paulu Fresu cumintzeit dae sa banda de mùsica de sa bidda sua e nos est torradu comente sonadore de trumba de sos prus mentovados in su mundu; Gian Franco Zola dae sa Corrasi lompet a essere su mègius giogadore de tota s’istòria de su Chelsea; Salvatore Mereu partit dae unu filmadu minore chi faeddat de piseddos sardos de manu de intro e benit premiadu in Venezia in su 2003; Franciscu Sedda binchet su prèmiu pro sa mègius tesi de làurea italiana in su 2002 “torrende in paràulas de sa semiotica” su ballu sardu; Flavio Soriga binchet su Calvino in su 2011 pro una dìliga capatzidade de contare e pesare dae su nudda persones chi, finas si sardos a totu coddu, resessint a pintare una manera de essere a su mundu chi est s’ispigru de s’umanidade cantu est manna; Salvatore Niffoi binchet su Campiello in su 2006 e a trèmula narat «Unu prèmiu pro tota sa Barbagia, a manera chi sa cultura non benat leada comente mèdiu pro aguantare mala vida ebbia, ma finas comente ispera de vida noa. Su primu late de limba chi apo sutzadu est cussu de una limba chi pesa fogu e faghet tzocu: su sardu. Deo non impito su dialetu. Dialetu est paràula mala, bona a isputziare. Deo impito sa limba de su logu»; Michela Murgia binchet finas issa su Campiello, in su 2010, e narat «Non dèdico custu prèmiu a sa Sardigna ca sa Sardigna si nde pesat e torrat a currere a bonu sou, tando lu dèdico a Sakineh, cussa fèmina iraniana chi est arrischende de essere ispèrdida ca est una fèmina forte chi non timet a si ponnere in gherra».

Frantziscu caru, ti naro un’ùrtima cosa, sa dèdica funguda de custu cumbidu a su Metrapolitan e a totus sos teatros de su mundu chi t’ant a connoschere, est pro cussos apassionados chi t’ant tzocadu sas manos dae minore e chi tue lis as donadu sonos chi brotant dae sas intragnas de unu fungudu-mine culturale antigu cantu su mundu. Est pro cussos apassionados chi sa mala modernidade at semper pensadu in malu tumbulende·los a si birgongiare de a issos matessi. So cumbintu chi cando as a essere in intro de su Metropolitan, nessi una bia, finas si pro pagos segundos, t’ant a bennere a conca paritzas cosas: s’istiu sardu cun sos colores suos, sos trastos pòberos de sas festas nostras e sa gente de sos comitados, sos òmines mannos sètzidos in s’oru de su palcu, cussos matessi chi no ant mai àpidu birgòngia de a issos e chi, finas chena l’ischire, ant a essere in su Metropolitan a ti tzocare sas manos.

*Iscritu chirchende de sighire sas regulas de sa Limba Sarda Comuna.

**Iscurtade custa cantada de Frantziscu Demuro impare cun Emanuele Bazzoni, s’istiu coladu in Piaghe. A su minuto 3.36 cumintzant sas corsicanas.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...