Acordu Pigliaru-Renzi, iscummissa chi at a torrare?

Sunt pesende a bolare su mundu, ma sa Sardigna? Israelianos e palestinesos sighint a si surrare, de s’Ucràina mègius  a non nde faeddare, in Itàlia non si cumprendet a ue ant a parare Renzi cun su «Renzismu» e Berlusconi, mudu mudu, si nd’est torrende a pesare che Santu Lazaru.

In domo nostra, pro como, ischimus chi sa Giunta Regionale at fatu un’iscummissa (a tipu derivados de su 2008) subra de sas polìticas de bilàntziu de sos annos chi ant a bennere. Custu acordu Pigliaru-Renzi (o Renzi-Pigliaru?) a medas est passitu in suspu. Sos sardos, imbetze, diant chèrrere ischire craru craru ite sorte li tocat in campu econòmicu e polìticu.

Partimus dae s’economia, antzis dae sa contabilidade (bidu chi oramai faghere s’amministradore in unu ente cheret narrere faghere su ragionieri): custu acordu intre “Giunta” e Istadu italianu est de sos bonos o de sos malos? Maninchedda, sa die matessi, forsis fatende·si leare dae s’afròddiu, a parte de mangianu nd’at faeddadu comente una de «sas peus fraschìas1 contàbiles de sos ùrtimos annos». A borta de die su blog de Maninchedda est istadu istudadu, mortu (pro non sighire a leghere custu atacu a sa Giunta? 🙂 ) e in bator e bator oto s’assessore e leader de su partidu de sos sardos non solu at torradu a tratare su chi aiat iscritu in antis, ma at finas partetzipadu a sa cunferèntzia istampa de Pigliaru. Su sera Sardinia Post nos at naradu chi pro Manichedda «s’acordu podet andare ma deo non apo fide in s’Istadu italianu». Si finas sa Giunta si tolocat issa matessi, tando pensamus a comente si potzat intendere su pòpulu. In su mentres s’opositzione (si cumprendet) de custu acordu nde faeddat cantu prus male si podet, comente unu malu ordimìngiu contra de sos sardos.

A parre meu sas iscummissas mannas chi ant fatu Pigliaru-Paci sunt custas: sa prima est chi si sa sanidade sarda (chi non at un’ispesa «suta» a patu de istabilidade) resessat a minimare sas ispesas suas in manera de faghere unu logu finantziàriu prus lascu a sas àteras ispesas (cussas currentes de sa Regione naramus); sa segunda chi s’economia isulana crescat e creschende fatzat artziare sas intradas fiscales, bidu chi totus su chi si incassat si podet ispendere cun rispetu de su parègiu de bilàntziu. Si custas duas cosas girant bene forsis si podet torrare a leare alenu.

Pro resessire in custas duas cosas, però, Pigliaru e Paci diant devere brigare cun gente meda: sas lobbies de sa sanidade sarda (metzanas cussas…), sas lobbies de s’arta burocratzia sarda (de «is dirigentes» mi’…), sas lobbies de sos polìticos chi ant interessos in cumone cun imprendidores de sa sanidade e cun artos dirigente de sa P.A.. In prus diant devere chircare de non s’atzufare cun sos Sìndigos (difìtzile meda). Sos Comunes nostros, màssimu sos de s’internu, sunt a sa frùtora. in Itàlia, a como, solu sa Regione Sardigna non aiat pedidu a s’Istadu, intro sa data sua (15 de martzu), sos «ispàtzios finantziàrios» (pro sas regiones postos a banda) cun sos cales, ponende una pagu de dinari issa matessi, si podiat minimare s’apretu de su patu de istabilidade pro sos entes locales (su chi si narat patu regionale verticale intzentivadu). Sos comunes sardos, issos ebbia in Itàlia, a como non podent isfrutare custu consolu finantziàriu, chi in su 2013, pro narrere, a unu comune suta de 5.000 abitantes li daiat manera de aere finas 300.000,00 èuros in prus de ispendere (multiplicade pro totus sos comunes….). Naradu custu mi pregunto: de custos 320 milliones de èuros buscados pro su 2014 (pagos a beru), cantos ant a andare a sos Comunes? Sa Giunta est comente chi s’agatet in mesu intre un’istadu tirannu e fìgios bisongiosos, sa decraratzione de su Presidente ANCI Scanu, fatu a sa publicatzione de s’acordu, faghet cumprendere meda cal’est s’arresonu.

De seguru una cosa la podimus narrere, in custu colare dae su patu de istabilidade a su parègiu de bilàntziu s’Istadu italianu non bi perdet nudda. S’iscummissa est sa nostra, antzis de Pigliaru e Paci cun Manichedda, comente si narat, e chena chèrrere mancare de rispetu a niunu, prontu a lis torrare «su pìsciu a culu».

1 Fraschìa: it. truffa (sardu de Òschiri)

 

Annunci

Un pensiero su “Acordu Pigliaru-Renzi, iscummissa chi at a torrare?

  1. Pingback: Facebook, Twitter, Blog: in scena ‘Sardegna on line’ (e i post della settimana) | Roberto Carta

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...