Intre Limba Sarda Comuna e pianificatzione linguìstica

Tragiade.bos

Ite potzo narrere? Deo non connosco bene is relatas intre de sa gente chi in custos annos s’est ocupada de limba sarda, isco isceti chi chie at a coro sa pianificatzione linguìstica in sardu (unu sardu non postu in intro de una campana de bidru ma dassadu cùrrere in campu abertu….) si podet sètzere a chistionare cun cale si siat àtera persone. Tzertu deo creo chena mancare chi su sardu est unu (e non duos e non 377), chi amus bisòngiu de un’istandard iscritu e chi custu istandard devet su prus possìbile rapresentare is sardos totus. So cumbintu chi custos annos de «pianificatzione linguìstica» (dae su 2006) contivigiada dae su Servìtziu Limba Sarda apant apretadu s’arresonu de nch’àere unu multilinguismu beru, fungudu e non una limba morta e sepultada a sa moda de su latinu. A parre meu custu podet èssere s’incràs de nois sardos: unu bilinguismu-multilinguismu chi nos ispingat a èssere prus «internatzionales», chi nos permitat de fàghere progetos e «iscàmbios culturales» cun is àteros logos de s’Europa chi bivent sa matessi cunditzione nostra e non solu, de àere totus is balàngios chi ant «logos beros» de bilinguismu comente su Trentinu (pro nos abarrare in Itàlia). Bido finas s’importu de sa linga/limba in campu turìsticu culturale: nch’at bisòngiu de una cussèntzia noa e sa limba in custa cussèntzia at manu manna, podet fàghere sa diferèntzia.

Balàngios identitàrios, culturales e econòmicos. A parte sa bellesa de sa limba, so de parte ca so unu chi a moda sua la tratat e l’istùdiat, bido finas totu custu. Tando, bidu su chi so contende, pro me, is fatos contant meda de prus de is paràulas e de orgòlliu de is persones e de is peleas issoro. Deo impito s’istandard LSC primu ca in custu momentu est s’istandard chi sa Regione at postu a cùrrere in su situ suo, segundu ca s’istitutzione prus importante in Sardigna est sa Regione Sarda e deo la respeto meda, tertzu ca est unu mèdiu bonu pro su cale at traballadu gente de gabbale. Posca tzertu, totu non est pro semper e totu si podet megiorare.

A nota mala (in sardu oschiresu diat cherrere narrere “oltretutto”) su Servìtziu Limba Sarda, cando aiat unu diretore, at postu in sa matessi pàgina de su «CROS in lìnia LSC» finas cussu in lìnia pro is «variedades locales» (e custu mi paret un’isfortzu democràticu de giudu, finas deo lu impito e mi b’agato bene).

Posca abbaidade, deo faeddo màssimu comente “utente” de su chi sa Regione Sarda e su Servìtziu Limba Sarda ant aparitzadu. Isco bene chi totu custu in antis de su 2006 non esistiat (e finamentas custu est unu fatu) e non potzo fàghere àteru che torrare gràtzias a chie b’at traballadu. A parte is babbos de sa LSC b’at traballadu finas àtera gente, bravos operadores e bravos funtzionàrios (finas pro custu grupu de amministrativos e de operadores de sa limba sarda, risorsa manna e presente in tota sa Sardigna, diamus dèvere torrare gràtzias a chie at dirigidu su Servìtziu in custos annos). M’agis a narrere: va beh ma custas cosas las aiant fatas totus, finas aterunu diretore o dirigente! Deo bos naro: boh, non l’isco, pro como issos bi fiant e issos las ant fatas. Su chi cheria nàrrere est chi su Servìtziu Limba Sarda non est isceti sa LSC o sa pelea intre is chi bident su sardu partzidu in duas limbas e is chi lu bident una limba ebbia. Su Servìtziu est carchi cosa de prus mannu, est pianificare a beru, promòvere e, màssimu, fàghere totu custu in sardu. Bi cherent cumpetèntzias e capatzidades, raju, a fàghere de su sardu una limba faeddada dae totus e in totue. E chie nd’at nde bogat. E cando deo ando a unu addòbiu e potzo fàghere sa faeddada mia in sardu, e la fatzo semper in sardu oschiresu (mai niunu m’at naradu de faeddare in àtera manera), deo so cuntentu mannu. Annos faghet, ammento inoghe, in presèntzia de polìticos mannos o isceti de sìndigos o de preìderos, mai niunu si tremiat a faeddare su sardu, ca proite non fiat cosa. Como sa mùtria est mudende e finas de custu tocat de dare proa a chie b’at gherradu. Tropu bellu a nche chèrrere frundire a mare su chi est istadu fatu e su chi s’ischit faghere. Si si cheret essere onestos de cumprendoniu tando tzerriamus is cosas cun su nùmene issoro. Totus is cosas e non isceti su chi nos faghet praghere de intendere o de narrere. A onni manera, finas si iscrio e meda, su «discussionismu» chi torrat a lanivutzu (lanas a su cubu) a mie non praghet!

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...