Tenore de Bitti Remunnu ‘e Locu: dae sa multa de sos carabineris a Peter Gabriel e s’Unesco

Su Tenore Remunnu ‘e Locu de como.

E sunt baranta! Dae su 1974 su Tenore de Bitti Remunnu ‘e Locu ispantat a giru pro su mundu e in Sardigna: dae New York a sa Noa Zelanda, dae Pula a Santa Teresa de Gaddura. Mundu e Sardigna, globale e locale, glocal. Carchi cosa bi la devimus reconnòschere a Daniele Cossellu (boghe e mesu boghe), a Piero Sanna (boghe e mesu boghe), a Tancredi Tucconi (contra), a Salvatore Bandinu (basciu ), sos bator òmines chi ant bogadu su cantu a tenore dae su cugiolu de s’ograda antropològica o folclorìstica. Traballu cumintzadu in unu tempus malu e metzanu pro sas traditziones e pro sa limba sarda. Pensade chi in sos annos chimbanta e sessanta, cando andaiant a cantare domo pro domo, contone pro contone, pro fàghere sas serenadas a sas piseddas (“contonare” li narant in Bitzi), lis capiteit de si fàghere pònnere sa multa dae sos carabineris. S’Istadu est lòmpidu a custu, a pònnere sas multas a chie cantaiat a tenore fatu a sas carreras. Ma custu Istadu curiosu non b’at greciadu* mancu gasi, ca proite su tenore de Bitzi at sighidu a caminare e a unu tzertu puntu s’est pròpiu postu a currere. Finas pro more de chie los at iscobertos. Pietro Sassu, etnomusicòlogu sardu, isteit su primu, in fatu a isse sunt bennidos Frank Zappa, posca professores caddos mannos de universidades internatzionales (Bernard Jacop, Josep Martì y Perez), musitzistas famados de su mundu jazz comente Lester Bowie e Ornette Coleman, finas a lòmpere a Peter Gabriel chi lis at publicadu sos traballos pro s’eticheta “Real World”. Bellos sòtzios finamentas cun sa mùsica sarda sa prus bella: dae Luigi Lai a Totore Chessa, dae Enzo Favata a Elena Ledda, dae Piero Marras a sos Tazenda. Logu abertu a su mundu e a su cunfrontu custu de su tenore.

Non ant tentu birgòngia, mai, e ant pesadu una gherra manna contra a sa birgòngia de a nois chi sardos meda ant contivigiadu pro annos e annos. In totu cussos 30 annos de degòlliu anti-sardu (annos 50-60-70) proaiant a los disanimare in onni manera: «seis antigos», «oramai tocat de cantare a sa tzivile», «in die de carrasegare cherimus cantos e ballos tziviles ebbia». Est cosa chi cheret cumpresa custa, inghiriados e apretados dae sa modernidade ammajadora ant mantesu s’ischina dereta, sa conca arta e sighidu sa trata nòdida de su cantu, de sa limba, de su connotu sardu, emmo, ma cumprendende chi podiat èssere finas siddadu** de su mundu intreu. E ant tentu bona resèssida. E in su reconnoschimentu de s’Unesco, cheret naradu, issos b’ant àpidu manu manna.

M’est agradèssida meda sa faeddada chi at fatu eris Daniele Cossellu, màssimu cando at contadu de ite cheriat narrere èssere sos pioneris de su cantu a tenore in cussos annos difìtziles pro sa cultura sarda. M’est pràghidu comente at chertu mentovare sos chi non bi sunt prus, Salvatore Bandinu e Piero Sanna, e a Tancredi chi est biu ma betzu e malàidu. E Tancredi eris fiat a dae in antis, sètzidu, e est istadu cramadu a cantare cun unu tenore pesadu a bolu in su momentu: Bachisio Bandinu boghe, Nando Buffoni mesu boghe, Mario Pira bàsciu e isse Tancredi contra. Sa gente fiat riende a iscacàllios ma cuntenta de bìdere comente su cantu a tenore potzat unire, oe chi est oe, risu, gosu e bonos sentidos.

Apretziadas sas faeddadas de Natalino Piras, Bachis Bandinu, Paulu Pillonca. Bellas e sentidas sas faeddadas de sa gente in sala: dae Buffoni (ex òmine de sa Banca Mundiale) a Diego Asproni (muralista famadu) a Antoni Putzu (de su tenore ulianesu). Su sìndigu Giuseppe Ciccolini at chertu donare unu presente a su Tenore Remunnu ‘e Locu de oe, a Tancredi Tucconi e finas a sas famìllias de sos biados de Piero Sanna e de Salvatore Bandinu.

A deghinas sos arresonos chi si podent bogare a pìgiu dae custu addòbiu: sa Sardigna in intro su globale e sas mègius maneras chi podimus istelevrare pro bìnchere s’iscummissa glocal; sa limba e sa cultura sarda prus funguda comunicadas a su mundu pro mèdiu de su cantu a tenore; sa birgòngia de a nois cumbàtida e posta a banda; sa poesia sarda pesada pro èssere cantada; su bessu dìligu de su cantare a tenore e fàghere cuncordu, dae su cantare in tundu a su cantare in palcu, dae pònnere a cùrrere sas viulas*** a sas muidas prus nòdidas. E àteras chentu cosas.

Ant abertu e tancadu s’eventu sos chi cantant oe pro su Tenore Remunnu ‘e Locu: Dino Ruiu (boghe e mesu boghe), Daniele Cossellu (boghe e mesu boghe), Mario Pira (basciu), Pierluigi Giorno (Contra)

Unu die fungudu a beru, umanidade a cantu andat, e si pensamus a sos baranta annos de su Tenore Remunnu ‘e Locu sa prima paràulas chi nos podet bènnere a idea est: fungudumine. E fungudu siat tando!

* it. Avere la meglio ** it. Tesoro *** it. Corde vocali

Annunci

Un pensiero su “Tenore de Bitti Remunnu ‘e Locu: dae sa multa de sos carabineris a Peter Gabriel e s’Unesco

  1. peppe montesu

    tantu pro iniziare si narata tenore de Bitti Remunnu e Locu sa prima cosa chi distinghete su tenore est sa vidda, Sos. carabineris sas multas las poniana a chie acchiata sono dopo un certa ora quindi senna a chie cantavata a tenore. Su tenore no est mannu pro cussu est mannu po su chi no nos narata a su coro a su coro de sa zente Sarda ecco pruite est importane aeddare de tenore de Bitti, de Orune e non de tenores Remunnu e Locu o Santa Lulla. Non podides reduire su tenore a unu cosa musicale comente unu gruppu rock , su tenore est diversu , solu sos ignorante lu trattana de goi

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...