Su (g)ràfiu: su Lupi non perdet nen su pilu e nen su vìtziu

B’at àpidu unu momentu de ispera, in medas ant pensadu chi sa rotamatzione podiat pertocare non sas persones ebbia ma finas unu tzerta manera de fàghere de sa polìtica e de cussa parte de su mundu econòmicu e de imprendidores a issa a curtzu.

B’aiat finas un’ispera minoredda: sa rotamatzione aiat pòdiu pònnere in duda su mundu econòmicu e culturale prus de moda, su capitalismu neoliberista. Tzertu niunu s’isetaiat unu Guvernu de sa «creschida minimada ma cuntenta»: pariat a pagu tretu s’abertura de un’istasione polìtica in sa cale, finas in sos palatzos de guvernu, fiat istadu possìbile pònnere a brincare sas intragnas de unu modellu chi oramai non brotat prus nen richesa e nen cuntentesa e chi, pròpiu pro neghe sua, at fatu nàschere sa crisi prus longa e sentida dae 70 annos a oe.

Calicunu, b’at de narrere, non b’aiat postu aficu meda; carchi àteru, semper atentzionadu, aiat proadu a dare unu pagu de fide; aterunos b’aiant crèidu meda e in manera detzisa. A pònnere totu de acordu b’at pensadu su decretu cramadu «Sblocca Italia», prus a totu pro su chi pertocat s’edilìtzia e tzertos benes comunes. Oe finamentas su Guvernu Monti nos paret prus a dae in antis de cussu de Renzi. Su Ministru Catania, a su tempus, presenteit una proposta de lege cun sa cale cheriat firmare su faghe faghe de su tzimentu e incaminare s’edilìtzia printzipalmente in giassos giai cumpromissos. Puntu nòdidu: «Onni terrinu non fraigadu s’intendat comente agrìculu, cale si siat siat su lùmine urbanìsticu, e non podet èssere sacrificadu a su tzimentu si in antis non s’est pensadu a impitare sos giassos giai cumpromissos».

Su fatu chi una proposta gasi fiat istada fata dae su Ministru de s’Agricultura, daiat un’importàntzia manna a beru a su terrinu e su ruolu suo in fatu de produtzione de màndigu, de paesàgiu e de logu bene sestadu idrogeologicamente; ma finas pro s’economia, pro sas comunidades, pro sa bellesa, pro sa cultura de s’Itàlia. Imbetze de firmare su tzimentu su «Sblocca Italia» lu torrat a pònnere a currere. Su matessi faghet cun sas «trivellaztziones» in s’Adriàticu, (e in Sardigna?) e cun òperas mannas ma “curioseddas” comente sa Orte-Mestre. Custu Decretu est fora de onni gràtzias de Deus. Foras de su logu e de su tempus chi bivimus, est de a beru difìtzile a crèere chi a l’iscrìere potzat èssere istadu s’òmine de sa rotamatzione (chi comente mìnimu l’at batijadu) ma, prus che àteru, paret istelevradu dae una truma de lobbistas disisperados.

Mi firmo inoghe. Non sigo. Ma ammentamus no una cosa: faeddare de màndigu, de cultura de su fàghere, de calidades de su mundu agrìculu, non est a fàghere saudade o èssere lambridos de provìntzia (it. goloso). Est imbetze a nàrrere chi su setore primàriu podet pònnere a cùrrere unu muntone de sabidoria, esperièntzias, connoschèntzias, chi oe sunt de a beru sas oportunidade de crèschida sana e, màssimu pro su casu sardu, finas una manera pro firmare su fue fue de gente dae s’internu. Si fia istadu unu de su guvernu sardu aia proadu a dare cara e atentzione a custu arresonu e finas a sa proposta de tando de su Ministru Catania. Bidu chi sa Giunta at detzisu, nessi pro como, de torrare a su PPR de Renato Soru non fiat istada cosa mala.

A onni manera una cosa la potzo narrere: Lupi non at pèrdidu nen su pilu e nen su vìtziu. Antzis si faghet mere mannu de su Palatzu, cun unu Guvernu isceti de lùmine de centru-manca, comente non li fiat resèssidu a fàghere nemmancu cun sa destra.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...