Pro essire dae s’inghìriu: arbèschida o incràs?

S’arbèschida dae chima La Marmora. Foto leada dae http://www.laltrasardegna.com.

No amus prus cumintzos. In custu mundu nostru non resessimus a bogare s’ograda dae s’interinada, dae su sole chi morit. Est comente chi non apemus prus arbèschidas. Un’istrachidùdine malu acumpangiat s’ispìritu sotziale. Su 20° sèculu at solobradu sa fide teològica, filosòfica e polìtica in s’ispera. Non esistit prus su tempus de unu mundu diferente dae cussu terrenu, agabbadu. Su chi si narat tempus messiànicu est mortu. A lenu a lenu est morende finamentas s’idea e sa presèntzia de s’Istadu, carculada meda dae sos marxistas o dae sos anàrchicos o dae sos làicos. Sunt a cantu a mòrrere sas ideas fortes de s’isvilupu sardu: Meridiana, Alcoa, Chimica betza e Chimica noa, s’edilìtzia chena contu e chena cabu. A unu tzertu puntu pariat morende finas su pastore. E non s’ischit comente l’agabbamus cun unu turismu malu a creschere. Master and Back emmo, ma sunt totus fuidos a bandidare in àteras ìsulas. Sas biddas de manu de intro sunt cosas de mortortzos, chena prus briu e chena prus giòvanos, abburrighende in abbas bassas. In logu sardu, forsis, mantenet sa famìllia, ma galu pro cantu?

Incràs istracos cherent postos a banda e cosa bona fiat istada a bogare a pìgiu incràs noos. Cando istamus chirchende sos cumintzos imbèrghidos de s’universu nostru, sa carena de s’identidade psichica e sotziale, sa nae antiga de su limbàgiu, cando nos istelevramus a machine pro totu custu, tando semus ponende in dudas s’incràs, cussu nou. Istamus atentzionados ca proite in unu tempus in ue su domìniu est de sa sièntzia e de sa tecnologia, e non prus de sa religione e de sas artes, carchi cosa mudat. E custa muda at a leare in prenu sas raighinas fungudas de su limbàgiu, at a pònnere in dudas su crèere in s’incràs, su tempus grammaticale de s’ispera.

S’òmine ebbia, pro cantu s’ischit, at sos trastos pro mudare su mundu suo pro mèdiu de inghìrios de paràulas comente: «Si Cesare non fiat istadu andadu a su Campidogliu cussa die…». Solu s’istelevru de custa «grammatologia», de sos incràs verbales, de sos cunditzionales, eris comente oe, podet giùghere a dae in antis su campare de s’animale linguìsticu postu a ogros a s’iscàndalu de sa morte de su cristianu. Si sos computers bogant a campu unu mundu chena cumintzu e un’universu cun su tempus chi torrat a dae segus, s’òmine, finas a lòmpere a sas transas prus fungudas de sa cherbeddera, sighit a cùrrere in fatu a s’arbèschida sua. Ma inoghe de arbèschida si morit si bi la sighimus gasi, no est isceti a la pensare ma est a la fàghere a nou un’arbèschida. E tando pesamus·nde·la dae sa limba custa arbèschida. Non b’at de tìmere nudda, cheret chi s’acartzonent sos àteros, sos chi sunt galu in fatu a unu mundu chi est morende.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...