Renzi e s’eletore ùnicu. Àgiu nd’ais…

Foto leada dae http://www.dagospia.com

Su cummentu de Renzi a su fue fue eletorale in Emìlia e in Calàbria est istadu: «2-0 netu. Su fatu chi gente meda no apat votadu contat pagu, no nos devimus oriolare meda. Podent nàrrere chentu e trinta, ma oe b’est chie no at pèrdidu: chie s’est proadu a tolocare sas riformas podet abbaidare ite resèssida at àpidu. In sos ùrtimos 8 meses amus àpidu 5 eletziones regionales chi su partidu meu at bìnchidu 5-0. Oe una persone sinchera diat dèvere èssere cuntenta pro custu». Abbaidade sa fizilía*: cando su chi si narat “astensionismu” si faghet primu partidu, pròpiu in cussu pretzisu momentu, li mudant su lùmine e lu torrant comente «no gente meda chi votat». E no est prus unu rajolu ma una cosa comente medas àteras.

Finas su partidu non si cramat prus Pd ma «su partidu meu». In fatu a sas Europeas Renzi agateit consolu neende chi «S’Italia est semper s’Istadu in ue votat prus gente». E passèntzia si su Pd at pèrdidu 769.336 votos dae maju e 322.504 dae su 2009. Ite nde l’afutit a Renzi? Afuscadu. Tzertu, est una cosa curiosa pro unu leader chi s’est fatu mannu cun su cunsensu populare, dae sas primarias a su 41% de sas Europeas. Ma su cunsensu giuat isceti a si pònnere a caddu, una borta a caddu saludos mannos a totus.

A pàrrere meu b’at un’ordimìngiu pretzisu in palas de custu “machine”: in s’impestantu chi torrat a desertu sos iscritos de su Pd («su partidu meu nde podet finas fàghere a mancu») e non si presentat in prata peruna (fuet a cantu podet e ponet in rughe chie si siat chi b’andet, dae su M5S a sa Lega), Renzi est in bidea de cumbìnchere sos eletores chi contant cantu su duos de piche gioghende a briscola: est guvernende chena bisòngiu issoro e sighit a chèrrere deputados ischirrados dae sos segretàrios de sos partidos e senadores seberados dae sos cussìgios regionales.

Sos eletores, duncas, fiant bonos a fàghere de Renzi su Sìndigu de s’Itàlia e de sas primarias (sas suas mi’, cussas “abertas”, drogadas dae sos votos de sos chi votaiant Berlusconi). Como prus pagu sunt custos eletores e mègius est: non s’ischit mai chi a calicunu li bèngiat a conca de averguare su chi faghet chie est istadu elègidu (e prus a totu si sas promissas benint mantesas). Cale est s’idea tando? Un’eletore ebbia, isse, Renzi, o chie pro a isse, chi si votat a sa sola e leat su 100%. Àgiu nd’ais de istrampare su culu a terra.

*Cosa chi ispantat ma dispraghet, mala, male fata.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...