Discussionismo = Lanivuzu…ahi ahi Fundatzione Sardinia

Pintura de Bachisio Bandinu leada dae su blog http://sadefenza.blogspot.it

A s’intelletuale sa «lana» praghet meda. O si cherides narade.li tzarra. Ma «lana» torrat de prus, ca proite nos dat manera de impitare sa paràula (e duncas su cuntzetu) «lanivuzu». Su lanivuzu est su faeddare meda, su faeddare semper, ma prus che àteru est su faeddare e bostu. Faeddare e non fàghere. Su chi m’est bènnidu a bidea leghende de s’addòbiu contivigiadu dae su sòtziu Fondazione Sardinia e dae su cussigeri regionale Paolo Zedda. Naro Paolo Zedda ca est su profilu suo (isponsorizadu a pagamenta in facebook) chi mi cumbidat a custu addòbiu.

Tando, sa Fundatzione Sardinia (chena bos confùndere però, no est a beru una fundatzione) cramat sos artos pabantzolos sardos (impito unu limbàgiu caru meda a Tex Willer) de su Parlamentu (Uras, Cotti) de sa Regione (Firino, Maninchedda, Sedda, Zedda, Sale, Busia, Anedda, Cocco) e los cumbidat a illanare subra de sa “Ratifica della Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie e nuove linee di politica linguistica in Sardegna”.

Naro illanare ca sa Fundatzione Sardinia faeddat de limba dae cando est nàschida ma nde faeddat belle semper in italianu: libros iscritos in italianu e addòbios prus a totu in limba italiana. A pàrrere meu si non si bàrigat dae sas paràulas a su fàghere, su chi si proponet est lanivuzu ebbia, su chi in italianu si diat pòdere nàrrere «discussionismo». E mi dispraghet. Proite? Ca sa Fundatzione Sardinia s’est ismentighende sa letzione de Pasolini, s’est ghetende a fàghere sa caratza finas issa, una caratza chi sighit a cuare unu bòidu de ideas, de persones, de valores in contu de limba. Màssimu in sos logos chi contant: Universidade e Regione. Proite lu faghet?

Sos de sa Fundatzione Sardinia est totu gente chi at dae sos 60 a sos 75 annos, sunt de sa matessi genia (comente edade naro) de sos chi ant su pòdere in Sardigna e chi sighint a lu chèrrere in intre de sas manos issoro. Ant pèrdidu un’annu faghet su mègius istudiosu, a Placido Cherchi. Segundu me no est a casu chi in s’ùrtimu addòbiu in ammentu de Placido Cherchi, fatu in Casteddu, non sunt istados cumbidados a bi essere. No est a casu chi Placido Cherchi in s’ùrtimu libru suo (Per un’identità critica. Alcune incursioni autoanalitiche nel mondo identitario dei sardi) apat iscritu chi sos chi lis copiaiant sos traballos fiant in medas e finas prus bravos de a isse a los dispatzare.

Si penso chi su mundu isulanu universitàriu, francu a Placido Cherchi, at semper pensadu a sos de sa Fundatzione Sardinia comente a bravos «imbonitori» (pròpiu gasi lis narant) ma cun unu mètodu iscientìficu de si nde rìere (e so faeddende de cussu mundu acadèmicu chi naschet dae Cirese e de De Martino), non resesso pròpiu a cumprèndere ite gustu bi leant a istare galu fatu a unu mundu chi pagu los carculat e, antzis, los faghet a preure de terra. Apo bidu chi Bandinu non bi partetzipat, a nota mala pròpiu isse chi carchi cosa in sardu l’at iscrita (li est istada publicada da “Il Maestrale”) e prus a totu la narat.

In s’addòbiu b’at istràngios de su guvernu regionale, duos assessores: Firino e Maninchedda. Sos matessi assessores chi ant cramadu una «matematica» a fàghere sa diretora de su Servitziu Limba Sarda. De custu sa Fundatzione Sardinia ite narat? Forsis cussìgiat chi est mègius a faeddare de àteru, pro non pensare meda a sas cosas chi non torrant. Ma no est chi a sufrire de burghesia orientalista, paris cun s’Universidade e sa Giunta Regionale, b’est finas sa Fundatzione Sardinia?

P.S. In contu de sa “Carta Europea delle lingue regionali” e de Polìtica Linguistica leghe inoghe su chi apo iscritu e imbiadu a Sardinia Post. (Si isetamus sos artos pabantzolos istamus friscos…)

Annunci

2 pensieri su “Discussionismo = Lanivuzu…ahi ahi Fundatzione Sardinia

  1. Pingback: Arratza de chida linguìstica! Finas ca chena limbas non si faghet turismu internatzionale | Roberto Carta

  2. Pingback: Sos post prus lèghidos de su 2014 (iscritos in sardu) | Roberto Carta

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...