Sas transas de Maninchedda faghent brigare Pigliaru e Muroni

Trio

E finit chi brigant, a tzocos de sms e de post in facebook e in sos blog issoro. Pigliaru-Muroni-Maninchedda.

Tando, comente belle onni die, chito chito, s’assessore Paolo Maninchedda pùblicat unu post in su blog suo, su tìtulu est «Oto meses pro si connòschere e si lassare. Bravu Luciano Uras. Diariu». A fàghere nòdidu custu post est chi Maninchedda a unu tzertu puntu iscriet «Pigliaru faeddat cun su guvernu boghende a campu sàmbene barbaritzinu. Cumprit su die e lompet sa telefonada: “Tenias resone. Sunt tzarabàtulas”».

Chitulanu finas isse, lèghidu si l’at su diretore de s’Unione Sarda Anthony Muroni, abertu bene bene sos ogros e leadu alenu, mancaiant deghe minutos a sas oto de su mangianu, detzidet de pònnere a cùrrere custu pensamentu in facebook: «Su presidente Pigliaru paret chi eris apat telefonadu a s’assessore Maninchedda e chi l’apat naradu, in contu de Istadu e de Guvernu: “Tenes resone. Sunt tzarabàtulas”. Bellu fiat istadu a s’ammentare chi custu, a ambos duos, calicunu bi l’aia naradu giai, e dae meda, in pùblicu e finas a manu e manu».

A sas deghe de su mangianu Maninchedda, gasi contat Muroni, imbiat unu sms a Muroni narende.li chi “Tenes resone. Sunt tzarabàtulas” non fiat faeddada de Pigliaru ma de aterunu òmine polìticu. A onni manera non fiat istadu su presidente a lu narrere. Maninchedda narat a Muroni chi est mègius a non leare una cosa pro un’àtera, ca si nono non si bi cumprendet prus sa veridade. Sos duos sighint a si imbiare sms pro una bella iscuta.

A sa una, pagu prus o mancu, su presidente Pigliaru iscriet in facebook: «Apo a dare unu dispràghere mannu a su diretore de s’Unione Sarda, chi in sa pàgina sua in antis betat in coddos mios cosas chi non apo naradu mai e posca si dolet chi deo, cussas cosas, non las apo naradas. Cussu giudìtziu non diat dèvere pòdere èssere su meu ca deo non lu penso. Sigo a crèere chi custu Guvernu est fatu de gente comente si tocat, chi traballat cun impignu pro nche bogare s’Itàlia dae unu momentu malu e chi nos sunt semper a curtzu pro nos agiuare in sas cosas nostras prus importantes. Tzertu, b’at de nàrrere chi difèndere sa Sardigna, cosa chi fato e chi apo sighire a fàghere, diat chèrrere nàrrere pòdere brigare e finas in mala manera (finamentas in custas oras), ma su giudìtziu de sas persones est aterunu contu. Si posca l’apo a mudare chirriolu apo a èssere eo a lu nàrrere: a manera franca, craru craru».

In sos cummentos a custu post, una borta ofesu dae gente meda chi b’at iscritu, Muroni postat: «Presidente Pigliaru, cun custa decraratzione isse si mustrat metzanu non comente polìticu ma comente òmine. Bonu traballu».

Maninchedda màndigat semper de prus pane de sete furros.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...