Cunvegnu in Otieri: giai bi cherimus nois a Garipa!

Nigola Tanda, Diegu Corraine, Pascale Zucca
Nigola Tanda, Diegu Corraine, Pascale Zucca

Domìniga su 21 de Nadale so andadu a su cunvegnu «Giovanni Matteo Garipa (1500-1600): “Limba sarda antiga”» contivigiadu e aparitzadu in Otieri dae s’Assòtziu Culturale Prèmiu de Otieri. Mere mannu Antoni Canalis, segretàriu de su Premiu e moderadore de s’addòbiu. Sunt istados cramados a faeddare su prof. Pascale Zucca, de Baunei, autore de su lìberu “La vita, l’opera ed i tempi di Giovanni Matteo Garipa”; su prof. Diegu Corraine, de Orgosolo, istudiosu e espertu de polìtica linguìstica e diretore de su Sòtziu Editziones “Papiros”; su prof. Nigola Tanda, de Sorso, dotzente emeritu de Filologia Sarda in s’Universidade de Tàtari e presidente onoràriu de sa Giuria de su Prèmiu Otieri de Literadura Sarda.

S’addòbiu est istadu de interessu e meda, pro sos apassionados ma finas pro chie nde cheret ischire de prus de sos babbos disconnotos de s’istòria linguìstica e literària de Sardigna. Ioan Mattheu Garipa est pròpiu unu de custos. Unu murale orgolesu nos narat chi «Juvanne Matheu Garipa est nàschidu in Orgòsolo intre su 1575 e su 1585. Fit fizu de Bernardino Garipa e Juvanna Fois. Est istadu ordinadu pride in Casteddu su 2/03/1612. Est istadu pride in Foghesu e Rettore in Baunei e Triei. In su 1627 pùblicat in Roma su “Legendàriu de Santas Virgines et Martires de Jesus Christu” dedicadu a sas zovanas de Baunei e Triei. Morit in Roma in su 1640».

murale garipa orgosolo
Su murale orgolesu chi faeddat de Garipa

Su Legendàriu est unu lìberu chi acollit sas vidas de 42 santas de sa Crèsia torradas dae s’italianu de tando a su sardu, custu ca proite Garipa fiat cumbintu de s’impitu balente de sa limba sarda in onni minùgiu de sa vida, finas pro s’arresonu religiosu. Pensade chi pròpiu a su cumintzu, in sa pesada de su lìberu, Garipa faeddat de limba natzionale e nos la contat comente «clara et intellegibile (iscrita et pronunciada comente convenit) tantu e plus qui non quale si querjat de sos vulgares, pusti sos italianos et ispagnolos, et totu cuddas qui tenen platica de latinu la intenden mediamente: non dia tenner, a parte miu, prite si retirare sos qui queren ajudare a sos naturales a sas limbas istragnas pro imparare a sos furisteres, tenende plus obligacione de ajudare a sos frades, qui a sos angenos».

SU LEGENDARIU - S'editzione de s'editore Papiros
SU LEGENDARIU – S’editzione de s’editore Papiros

Pascale Zucca at naradu chi mancari siat istadu su prus importante iscritore in limba sarda de su XVII sèculu Garipa est istadu carculadu pagu e nudda dae sos istudiosos bènnidos posca. Pro Zucca tocat de s’ammentare chi a pàrrere de Garipa sa limba sarda cheriat istudiada, finas pro imparare mègius sas àteras limbas, e in prus tocaiat de pensare a una limba natzionale literària sarda, una limba comuna de tando. Zucca at marcadu comente finas in cussos tempos sas èlites sardas, màssimu sos feudales e sos buròcrates, non cheriant giùghere a dae in antis custa idea de limba. Sa bella pintura de Zucca nos torrat un’òmine, Garipa, abertu a sos fatos de su mundu e intro s’istòria manna de su tempus suo (fiat su momentu istòricu de sa riforma e de sa controriforma).

Pascale Zucca arresonat
Pascale Zucca arresonat

In antis de faeddare Nigola Tanda su poete orgolesu Giuanne Pira (boghe de su Tenore Antonia Mesina pro annos e annos) si nde pesat e narat a bolu una poesia subra de Garipa iscrita dae isse e totu e intitulada “Fiores in su granitu”.

FIORES IN SU GRANITU
  A sa zoventude orgolesa
Orgosolo est da seculos afflittu
Da terribiles dramas de dolore.
M’abortas, unu teneru fiore,
Podet naschire supra su granitu.
E nd’amos un’esempiu ladinu,
Chin Pasca Moro, sa supramontina.
E sa martir’Antonia Mesina,
Candidos lizos de custu giardinu.
Juan Matheu Garipa, missionariu,
Issu puru naschidu in custu situ,
Battor seculos faghed’ad’iscrittu
In limba sarda, unu Legendariu.
E tando? No nos caused’ispantu,
Si in custu giardinu isventuradu,
Bi naschit puru carch’iscentziadu,
Chi nos rended’onore, fama e bantu.
Su mundu est continu in movimentu,
In periodos, epocas e eras,
E cosas chi pariana chimeras,
Suni bennidas poi a cumprimentu.
E Orgosolo non est galu esclusu,
Dai sos traguardos pius mannos.
Su chi sutzessu no est in mill’annos,
Podet sutzeder dai como in susu.
Pero nissunu naschid’istruidu,
E nissunu s’imparad’a sa sola,
Ma bi cheret s’istudiu, s’iscola,
Fortza, corazu, animu, sentidu!
Pro cussu bo lu naro chin anèlu,
A sos pitzinnos, a sa zoventude,
Sos chi tenides fortzas e salude,
No isetedas manna da su chelu!
Zovanos orgolesos, ischidade!
Pesadebonde, dai su letargu,
E non chirchedas sa fortuna allargu,
Ma in intro de ‘ois la chircade!
E chin su coro in manu, in versu sardu,
Bos naro: “Prosighide su viazu,
Chene perder s’ispera, su corazu,
Ca in sa vida, mai est troppu tardu!”
                   G.Pira
Su poete Giuanne Pira e Antoni Canalis
Su poete Giuanne Pira e Antoni Canalis

Fatu fatu Antoni Canalis, cussigiadu a matzoninu dae Tanda, nde leghet una de Antoninu Mura Ena “Cantore Luisi”:

Si tue, cantore Luisi,
goi male sepultadu,
ses como comente fisi
e cantas comente has cantadu,
accollimi in su ‘ighinadu
de pagas rughittas postas
a chie si ch’est andadu
solu chin sa morte a costas.
Ca si ses commente fisi
goi male sepultadu
sutta pedrighinas tostas,
de olvidu in unu mare,
comente tue has cantadu
eo cherìo cantare,
cantore Luisi.

A custu puntu Nigola Tanda leat paràula e comintzat un’arresonu curiosu. In antis bantat a su Prèmiu de Otieri pro su traballu fatu in sos annos, posca si la leat cun Benedetto Croce e sa mala idea chi apeit de nàrrere chi esistiat una poesia d’arte e una poesia populare, posca faghet a befe Marcello Fois nende chi de Deledda e de Sebastiano Satta b’at cumpresu belle pagu, duncas agiunghet chi tocat de èssere bravos a nche tzacare Garipa in unu giustu modellu de istoriografia literària de oe. A contos fatos de Garipa no at naradu nudda.

Diegu Corraine, tando, leat isse sa paràula e unu pagu abbetiadu comintzat a beru a faeddare de Garipa.

Sa diapositiva chi aberit s'arresonu de Diegu Corraine
Sa diapositiva chi aberit s’arresonu de Diegu Corraine

Corraine mentovat sas ideas de Garipa in su “Prologo a su devotu Letore”, ideas chi nde faghent unu sìmbulu de sa pelea chi oe chi est oe si giughet a dae in antis pro una limba sarda ufitziale e pro una limba “normale”. Corraine lu contat comente unu reguladore antigu de sa limba, un’iscritore modernu, su chi impare cun Araolla at ispiradu una moda de pensare sa limba e de fàghere limba. Garipa faeddat de una limba sarda crara, de règulas, de su fatu chi totu sas natziones iscrient in una limba issoro, chi prus limbas un’imparat e prus nd’at a pòdere connoschere. Garipa paret iscriende oe pro comente nos lu at contadu Diegu Corraine, un’òmine de como. Sa faeddada sighit fina a lòmpere a iscumbatare comente sos printzìpios de tando de Garipa àteru non sunt chi sos printzìpios de como de sa Limba Sarda Comuna: una limba regulare e subralocale, una forma ebbia de sos faeddos, chena cunsonantes crobadas, chena vocale paragògica, cuna sa “t” finale in sa de 3 pess. singulare e plurale de sos verbos. Un’idea de limba regulada forte e nòdida.

Cumprida sa faeddada sa paràula torrat a Antoni Canalis chi lestru lestru aberit a su publicu. Agantzat su microfonu Bainzu Piliu.

Bainzu Piliu
Bainzu Piliu leat sa paràula

Su ex leader indipendentista narat chi andat bene dare contu e cara a sa limba ma chi bi cheret atentzione a non brigare. Sustenet chi s’importante est a l’impitare, a l’iscrìere, e chi su comente l’impitare e su comente l’iscrìere balet prus pagu, màssimu si est arresonu pro pesare briga.

Fatu a isse apo faeddadu deo e apo naradu chi s’arresonu de Bainzu Piliu esistit dae tempus e est finas unu atzigu istracu. Sunt in meda, leamus sos social network, chi iscrient in sardu unu pagu comente li càpitat. Tando apo marcadu s’importàntzia de àere un’istandard comente sa LSC, una regula chi potzat agiuare a iscrìere in sardu e, prus a totu, a iscrìere semper mègius. Una regula pro un’idea arta de limba, una limba comuna chi est rica de a issa de milli limbàgios, chi faghet balangiare parmos de fungudumine e una dìliga unidade.

A sighire carchi àtera faeddada, comente cussa de su giornalista Gerolamo Squintu, e posca est tocadu a sos tres reladores a cumprire s’addòbiu. A s’agabu unu ticu de binu in lestresa e totu a bustare.

Annunci

2 pensieri su “Cunvegnu in Otieri: giai bi cherimus nois a Garipa!

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...