It’est «A fora frealzu”»? Pro nche bogare a «frealzu» benide a Oschiri.

A FORA FREALZU 2

«A fora freàlzu!» est su essu oschiresu de annuntziare su cumprire de s’ierru e de saludare su beranu chi at a bennere, una festa de sa piseddina mantesa belle che intrea pro totu sos annos sessanta. Sa traditzione cheriat chi sos piseddos aerent presu a unu cannau unu fiotu de trastos de metallu de nche frundire (boteddos de pumata, cobertones de padeddas e àteru chi beniat carradu dae sos muntonàrgios, finas orineris e rodas de bitzicleta). Una borta fatu su muntone de trastos (dae 4-5 metros finas a 10), bene presos s’unu cun s’àteru e a su cannau matessi, custu muntone beniat tragiadu pro totu sa bidda. Duos o tres piseddos tragiaiant sa fune e sos àteros, cun unu fuste in manu, pistaiant sos trastos aboghinende “A fora frealzu!”.

Freàrgiu, in oschiresu sa pronùntzia est «frealzu», non fiat unu mese ebbia, ma fiat su sìmbulu timidu de s’ierru e de s’istajone prus mala, unu «boboti» forte in sa presèntzia e in s’apretu. «A fora frealzu!» fiat duncas a nche catzare s’ierru e a saludare sa lòmpida imbeniente de su beranu. Si est beru chi una persone si connoschet prus in un’ora de giogu chi in un’annu de arresonadas tando diat èssere beru chi custu “A fora frealzu” nos contat de su briu de sos piseddos oschiresos e de sa capatzidade chi custas creaduras aiant de nde bogare s’ògiu dae sa formiga. Su giogu est sa faina prus importante de unu piseddu, sa manera de forrogiare su mundu chi los inghìriat. Cheret ammentadu chi su cristianu no agabbat de giogare ca proite si nche imbetzat, ma imbetzat ca agabbat de giogare. E tando finamentas sos prus mannos s’ant a gosare in su bìdere sos minores gioghende a “A fora frealzu”, custu a un’ala, ma a s’àtera ant a pòdere proare a giogare issos matessi. Difatis, caminu caminu, su fiotu de sa gente, mannos e minores, s’at a firmare in nessi 5 giassos. In onni firmada s’ant a pònnere in mustra sos giogos traditzionales: pedrinu, elàsticu, tiru de sa fune, Ignàtziu besset, su chilciu, a su pane àgiu, a s’unu pantalunu.

Custos giogos prus a s’antiga, chi nos contant de unu mundu chi forsis no esistit prus fisicamente ma chi sighit a nos marcare su coro e s’identidade, ant a èssere pro mannos e pro minores. Comente las cherimus cramare? Sardiades? Cramade·las comente cherides, cussu est. Duncas, finas sos piseddones e sos caddiones mannos ant a pòdere serare s’àera de su tempus de sa pitzinnia e s’ant a pòdere betare a giogare a pedrinu o a boce de garici e intendere nuscos oramai cuados in intro de a issos. E comente si narat in Òschiri chie greciat, greciat!

Ite cheret nàrrere «A fora freàlzu» in su 2015? Beh, chena mancare a istare impare e a fàghere grefa, comunidade diamus nàrrere, mannos e minores. Ma forsis cheret finas nàrrere chi unu «freàrgiu», in fundu in fundu, nche lu giughimus in conca semper e galu, e chi finamentas como cheret pesadu un’ispètzie de esortzismu pro nche lu bogare. Su «freàrgiu» de sa sotziedade nostra est diferente dae cussu de sos annos sessanta ma semper «freàrgiu» est.

Sas organizatzione sotziales e polìticas prus mannas e nòdidas sunt bandidende, comente europeos nos agatamus semper ischitzados intre unu passadu prenu de orrores e un’incràs, chi seramus comente a tesu, prenu isse matessi de arriscos e assuconos. Timimus su chi est istadu iscumbatadu in malu de su passadu nostru e timimus finas sas pagas tzertesas chi amus pro s’incràs. Massa de timecagas oramai. Comente sardos, posca, mègius de no nde faeddare.

Forsis su chi timimus a beru lu podimus cramare cun una paràula ebbia: declinu. E sa gente cale si siat serat su declinu comente incapatzidade de s’istadu de aprontare protetzione e asseguratzione contra sas disgràtzias de cada unu. Est bènnidu a mòrrere unu mundu, surradu dae unu mundu nou ma prus a su bola bola, totu lìcuidu.

E tando, in su minore nostru, minores e mannos, «A fora freàlzu!»

***

«A fora frealzu» benit contivigiadu dae s’Assòtziu Stefania Demuro – Comitadu Santa Lughia e Santu Midri deÒschiri. Si torrat gràtzias a su Comune de Òschiri pro su contributu e a s’Avis e a s’Istitutu Cumprensivu, ambos de Òschiri,  pro àere agiuadu.

S’eventu est in facebook a custu link (punghe inoghe)

A FORA FREALZU sardu

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...