O Limba, tristas (o bellas) sas dies pro te?

 

Comintzo dae custu meledu postu in facebook dae Giuseppe Corongiu custu mangianu: «Dia bòlere normas de atuatzione pro s’italianu e sas variantes suas, su frantzesu e sas variantes suas, s’inglesu e sas variantes suas. Intamen no, petzi pro su sardu si mentovant sos dialetos. No est chi semus nois chi naramus a su mundu chi su sardu est un’àrea dialetale e sos atlantes angenos non faghet àteru chi adduire custa mirada orientalista? In custu binòmiu limba-dialetu b’est su chi ispinghet e controit sa chistione de sa polìtica linguìstica. Semus galu apicados a custu, comente in sos Annos Setanta».

S’Assessora Claudio Firino eris at iscritu in facebook chi sa commissione paritetica at acansadu sa proposta sua de dare a sa Regione sas funtziones de sa L. 482/1999 e chi custu faghet prus lasca sa cumpetentzia de s’assessoradu suo. Podet essere una cosa de importu, custu si podet reconnoschere, istamus a bìdere, però, comente benit ispesu su dinare (belle 400.000 euros) e cantas iscolas benint cumbintas a ponnere su sardu in orariu curriculare. Proite cumbintas? Ca custu sa Regione non lu podet detzidere, podet isceti proare a cumbinchere sas iscolas ma no las podet obligare.

M’apo lèghidu su meledu de Andria Deplano (mentovadu meda comente sàbiu de cantu a tenore) publicadu in su giassu web de sa Fundatzione Sardinia e intituladu Chistionare de su mundu chi lu juchet. E m’apo leghidu su cabu chi li torrat Valentina Schirru in Limba Sarda 2.0, cun s’artìculu Una farta in bonu de Andria Deplano (a su nessi, gasi mi penso!). Andria Deplano narat chi tenet resone Bachisio Bandinu, chi su «mundu» de sa limba comintzat dae sa faeddada de su logu e chi tocat de fàghere nàschere càtedras de limba sarda in sas Universidades e chi cheret pensamentada a beru una laurea (intrea) in limba sarda. Valentina Schirru l’ammentat chi esistit una L. 3 regionale, e isceti custa, chi at permìtidu s’intrada de su sardu in iscola (màssimu in sas medias) finas in oràriu curriculare. A mie paret chi a Deplano carchi cosa li fuit, sa L. 3 non la mentovat a nudda pro narrere, e mi paret chi semper prus gente s’est ismentighende de s’importàntzia de sos isportellos e de sos operadores linguìsticos chi in custos annos ant gasi bene ischidu traballare.

Pro marcare bene custu arresonu leamus sos urtimos articulos publicados dae sa Fundatzione Sardinia in contu de limba. In LA QUESTIONE LINGUISTICA, discutiamone serenamente (de Bachisio Bandinu, 25 de ghennàrgiu 2015) sos operadores e sos isportellos non benint mentovados. E nemmancu in Limba de campu Limba de zittade, Lingua rustica Lingua della città (semper de Bachisio Bandinu, 28 de Sant’Andria 2014), in La lingua sarda racconta il mondo, (de Francesco Casula, 14 de Sant’Andria 2014), in Deus cumprendet su sardu: faedda∙ddu. Pregare in sardu in Sardigna e foras dae s’Ìsula (comunicadu pro s’imprenta, 12 de Sant’Andria 2014). Pro lèghere de isportellos tocat de andare a s’artìculu L’assessore Firino risponde a Giuseppe Corongiu: cosa fa la Giunta Pigliaru per la lingua sarda? chi però no est unu meledu ma un’annotare su chi si narant s’Assessora Firino cun Giuseppe Corongiu. Ateruna cosa: de totu custos meledos o comunicados no bi nd’at unu iscritu in sardu, semper in italianu.

Mi paret tando chi su mundu de sos isportellos e de sos operadores linguìsticos bèngiat leadu a pagu contu unu pagu dae totu. No benint mentovados comente risorsas de su presente e nemmancu comente risorsas de s’incràs. Los mentovat su Coordinamentu Sardu Ufitziale e bostu.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...