It’est unu leader? E it’est unu leader in Sardigna?

(Per la traduzione in italiano fai click qui)

B’at gente chi disìgiat de èssere venerada comente divinidade. Persones chi a pàrrere issoro no isbàlliant mai, chi no ant neghe peruna. Giughent sa veridade in sas manos. Leade Berlusconi, Napolitano, Renzi e Grillo. Ma, in su minore, s’arresonu balet finas pro tzertos cussigeris regionales chi pensant de àere unu fèudu eletorale a contu issoro. Sos ortulanos tzocant sas manos ca su leader at faeddadu: «L’at naradu isse!». Postos a ogros a custu esèrtzitu de tzertesas est giustu a pònnere a cùrrere sa faina de sa duda?

Bandidores de isperas atrividas murigant a manera sofista onni arresonu pùblicu. Su leader si serat s’ùnicu a s’artesa de cumprèndere e ghiare s’Istadu. Chi totu custos subra mentovados ant ghiadu un’Istadu est beru, chi posca l’apant cumpresu e apant agatadu sas prus giustas solutziones custu est aterunu arresonu.

Ma in Sardigna? Nch’amus leader, in su minore nostru e issoro, che custos de subra? Renato Soru lu est istadu, e meda, “in s’idea” (pensade a ite fiat Progetto Sardegna a su comintzu), Giorgio Oppi in sos fèudos suos (Igresiente, Asl), e gasi finas àteros (b’est istadu chi at àpidu su fèudu suo in s’Ente Foreste, carchi àteru l’at àpidu in una leada pretzisa – Màrghine, Arta Baronia, galu àteros ant àpidu fèudos minoreddos intro cussu putzu de dinare chi est sa sanidade sarda – chi a sa sola medas bias at bàlliu belle su 50%  de su bilantzu regionale, e bi sunt finas cussos chi ant àpidu su fèudu issoro intro una currente minoredda de partidu). In su mundu indipendentista Cumpostu est unu leader istòricu, Sale est istadu unu leader de immàgine e Sedda est unu leader teòricu. Michela Murgia, imbetze, lu est istada pro un’istajone tropu curtza, est una chi b’at postu sa cara ma chi no est istada leader a longu. Posca b’est Anthony Muroni chi a bellu a bellu fràigat un’identidade e un’immàgine de leader, pragat o nono.

Ma de gente chi resesset a cunditzionare e mòvere trumas de cristianos bi nd’at finas in foras de sa polìtica. B’at leader prus in cuadu chi traballant in sa burocratzia istatale o finantziària, in sos òrdines professionales, in sa massoneria e in sos movimentos pro sos diritos tziviles (in custos bi diat pònnere finas sos movimentos chi gherrant pro un’impitu “normale” de sa limba sarda).  No parent leader, nessi nono a su pùblicu mannu, ma lu sunt.

Nessi pro duos annos, forsis, s’ùnicu leader mannu cun pòdere craru in s’idea e pòdere craru in sa faina est istadu Renato Soru. Mi ponet  in oriolu ischire chi meda giòvanos de tzentru-sinistra, sìndigos e militantes, narant chi oe chi est oe su leader “in s’idea” de su mundu polìticu e culturale issoro sighit a èssere Pietrinu Soddu. In unu tzertu sensu est chircare unu leader chi non podet èssere leader, ca proite Soddu est un’òmine de su ’29 e duncas non podet intrare in sa gara polìtica. In un’àteru sensu est che a semper: istontonados dae s’inghìriu de s’Edìpu. (Cun totu chi Pietrinu Soddu mèritat s’istima intelletuale chi sa gente li dat, est un’òmine de arta cherbeddera).

A sa fine mi paret de cumprèndere chi in Sardigna semus prenos de leadereddos. E non cumprendo si custu est ca proite no nch’amus leader mannos o si custu est ca, pro sa curiosa antropologia nostra, podimus emmo atzetare unu leader mannu furisteri – Berlusconi, Renzi, Grillo – ma no aguantamus a s’idea chi potzat èssere sardu. O forsis nos ant postu in conca, e inoghe intro in sas milli pìgias de su colonialismu/post colonialismu, chi unu leader nostru reconnotu mai l’amus a bidere. Est una genia de pensare e de faghere, custa, chi balet in sas biddas minores ma chi mi paret chi apat valore meda finas in sas tzitades e duncas in totu sa Sardigna.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...