“Welcome to the jungle” at fatu istòria

Posca de àere bìvidu a cumone e a fura pro unu paju de annos in unu casinu-istudiu, die e note cun chèntinas de persones diferentes chi acudiant a bìdere sas proas de su grupu (firmadas e istrobbadas isceti dae su sessu, sa droga e su bumbu, in unu mòlinu chena agabbu), posca de custu fragassu disisperadu, in su mentres chi su prus mannu aiat 25 annos e su prus minore nd’aiat 22, besseit Appetite for destruction. E besseint a campu sos Guns n´Roses. Fiat su 1987, s’album apeit sutzessu meda. Si su grupu si fiat firmadu inoghe s’istòria de sa mùsica rock- e s’istòria sua – fiat istada sa matessi.

A sa prima bera proa sos Guns n’ Roses narant totu su chi ant de nàrrere, faghent totu su chi podent fàghere, si presentant comente unu de sos ùrtimos (in fatu de tempus) grupos rock de s’istòria. Naschent giai clàssicos: unu pagu pro cussu tocheddu a s’inglesa de Slash, unu pagu, e prus a totu, pro àere torra postu a cùrrere sas bases blues de su rock americanu. E si unu agatat interessu in su rock clàssicu, tando lu agatat in sos Guns n’Roses, grupu rock-classicu-blues cantu su primu. A nota mala de custa genia de grupos musicales sunt istados finas sos prus punk, raju. Unu de cussos pagos grupos (in totu forsis una deghina) a intrare in sa conca de mesu mundu, e de cussu americanu prus de totu. Paris cun sos Rolling Stones unu de sos grupos prus pagu a taulinu de s’istòria.

“Welcome to the jungle” est giai clàssica (est sa cantzone chi mègius narat de sa coberta de su discu, unu clàssicu isse matessi chi mìgias de giovaneddos ant bogare a pìgiu in mallieddas e poster nessi finas a sa meidade de sos annos ’90). Paret chi non b’apat mancu bisòngiu de nde faeddare; est una de cussas cantones chi oramai, pragat o nono, sunt intradas in sa conca de totu. Sa mùsica est a puntinu, pro cantu potzat èssere perfetu s’hard-rock chi no nde torrat s’essèntzia, màssimu si la pongiamus a pare cun sa muida annos ’80 de post-metal e post-punk (chi posca ant a torrare death-metal e grunge). Su testu est sa vida bera de sos Guns n’ Roses, sa vida issoro bandulera e pirastraja, titulosa ma bolia gasi: in sa tzitade derruta e de su disacatu chi fiat Los Angeles (tando prus de como) in sa meidade de sos annos ’80.

“Paradise city” est mentovada cantu “Welcome to the jungle”: su frùsciu chi ischirrat s’istrofa de su comintzu (a bellu) dae s’intrare su grupu (prus a totu in cuntzertu) s’at a mantènnere in sos annuales. Sàbias e nòdidas sunt tzertas cadentzas de sa bateria, chi besset a campu e si faghet serare petzi cando bi cheret. “Sweet child o’mine” (ma finas pro su riff de su comintzu balet sa matessi cosa) podet torrare, colados 16 annos, finamentas disgeniada: comente unu ritu fatu milli bias. Aerent pòdiu faeddare sos muros de chentineddas e de club in ue sos giòvanos de fine annos ’80 e printzìpiu annos ’90 contivigiaiant sos bisos rock issoro, diant dèvere luminare custa cantzone comente una de cussas prus intesas e istrocadas.

Sos Guns n’ Roses, e custu est unu pàrrere meda meu, sunt istados in sa mùsica rock su chi Tarantino est istadu in su tzìnema, unu post modernu ricu de tzitatziones subra de su rock de onni tempus e forma. Su restu, però, l’apo a contare ateruna bia.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...