Lèghere a Anthony Muroni agradesset (finas a su Csu…)

Image result for Anthony Muroni

Non nd’apo chistionadu mai, epuru cheriat iscritu e cheret iscritu. Su fatu chi su prus importante cuotidianu sardu apat unu diretore chi iscriet a sa manera de Anthony Muroni no est cosa de pagu contu. Primu ca non fìamus fitianos de una faina giornalìstica gasi meda “sarda” e belle nudda “italiana”. Segundu ca pro intrare in sas pìgias de sa cussèntzia culturale de sos sardos, e la faghere cùrrere in un’editoriale de prima pàgina, bi cheret ànimu. E posca si unu est diretore de s’Unione Sarda at prus ite pèrdere chi ite balangiare. E si bi cheret balangiare iscriende de gasi est fatende un’iscummissa manna e tando li cheret reconnotu s’èssere atrividu. Su prus de sos arresonos dae isse mentovados, cando sunt istados inghiriados cun su matessi tràgiu suo, los ant giutos a dae in antis sos intelletuales cuados de Sardigna, cussos chi non sunt istados mai a sa moda, mai intragnosos in su cummèrtziu de a issos e de sos libros issoro. Muroni nos contat de sa cussèntzia nostra chena bogare fragu de càtedra ma cun su nuscu de pòpulu. No est arresonu de «cultura osservante» naraiat calicunu. E giai fiat ora naro deo.

In s’editoriale de domìniga 28 de lampadas, Muroni at iscritu de basket, de Dìnamu Tàtari e de Sardigna. E in mesu a àteros “pro nàrrere” b’at postu finas cussu de sa Limba Sarda Comuna. Non fiat iscontadu e non l’at a èssere. Pro como l’at fatu e custu cheret nàrrere chi ispèriat s’incràs e non abarrat cuadu in palas de cussa roca cramada tempus coladu. Nuscat de pòpulu ma no est populìsticu.

***

Muroni at mentovadu sa Limba Sarda Comuna su die matessi chi s’Unione at aporridu sa notìtzia de una proposta de lege presentada in regione dae su grupu de cussìgiu regionale “Sardegna Vera”. Idea chi naschet dae unu traballu a cumone intre custu grupu e su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale. A dae in antis de televisiones, giornalistas e pùblicu, sàbadu 27 de lampadas, ant faeddadu sos cussigeris Efisio Arbau e Raimondo Perra pro “Sardegna Vera” e Pepe Corongiu, Roberto Carta, Sarvadore Serra, Paulu Mugoni pro su Coordinamentu.

A su grupu “Sardegna Vera”, a comintzare dae Efisio Arbau e Raimondo Perra, torramus gràtzias pro àere crètidu in un’idea forte de limba sarda e pro nos àere chertu in custu traballu dìligu de fàghere paris. Unu tretu in pigada, ma non sunt sas pigadas chi nos mintent assuconu.

***

Semper in die de domìniga s’Unione Sarda at publicadu un’artìculu in sardu de Pepe Corongiu chi contat de comente a sas criaduras sardas bèngiat negada sa limba issoro in sas iscolas. Lu contat in manera lèbia ma sentida e funguda.

Aterunu fine chida nch’est barigadu, unu sàbadu e una domìniga in ue s’at faeddadu de limba sarda pro oe e pro s’incràs. Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale bi proat e sighit a currere. Chie cheret sighire sa trata lu fatat chena bi pensare, non si nd’at a dolere.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...