Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, tretu meda e bonu. E como Òschiri su 26/27 de cabudanni…

Su Csu (Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale) est sa bàrdia de sa polìtica linguìstica. Un’annu de initziativas chena pasu e como, pro su 26 e su 27 de su mese de cabudanni, in Òschiri, ateruna faina.

Su Csu naschet in su beranu de su 2014, presentatzione in Santa Giusta, ca proite timet una Regione bona a si mòvere semper cun annùntzios e comunicados, ma pronta a abarrare firma in su chi de a beru contat pro una polìtica linguìstica nòdida e sintzera (abbàida su servitziu de videolina).

Su 23 de austu de su 2014, in Neoneli, su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale at ordimingiadu s’iscola de istadiale. Est acudida finas s’assessora Claudia Firino chi, cumbidada a lu fàghere, at leadu sa paràula. At comunicadu chi fiat in gana de torrare a fàghere una Chirca Sotziolinguìstica, abèrrere una mesa de arresonu cun prus cantos de su movimentu linguìsticu e dare cunfirma su pianu triennale 2011-2013. At garantidu apentu pro sos ufìtzios de sa limba sarda e leadu s’impitzu de addobiare a coitu sos operadores. In prus at naradu chi fiat movende·si pro mudare s’Istatutu Ispetziale pro favorèssere s’insinnamentu de su sardu in sas iscolas. A pregonta pretzisa subra sa chistione LSC no at dadu cabu pedende galu tempus (leghe custu pro nde ischire de prus).

Foto de Angelo Canu. Leada dae su sito www.salimbasarda.net
Neoneli, su 23 de austu de su 2014. Dae manca Nicolò Micheli, Vito Biolchini, Salvatore Cau, Roberto Carta.

Su 21 de cabudanni 2014, in Sèdilo, sa prima editzione de sa Festa de sa Limba Ufitziale. Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale denùntziat sas codias de sa Regione, su fatu de èssere firma dae su mese de freàrgiu. Cun su servìtziu limba sarda chena diretore, su Pianu Triennale 2014-2016 non acansadu, perunu istantziamentu pro su sardu in s’iscola, s’Osservatoriu mai cramadu, deghinas e deghinas de ufìtzios linguìsticos cun s’arriscu de serrada, s’agabbu de trasmissiones in Tv, radio e web, sa LSC non carculada (abbàida su servitziu de Videolina).

IMG_5601
Sèdilo, su 21 de cabudanni 2015. Dae manca Antonello Garau, Roberto Carta, Giuseppe Corongiu.

Intradu su mese de Santu Gaine su Csu, pro non isballiare, at denuntziadu sas mutzadas a su bilantzu 2014 de sa Giunta Regionale. Meda naraiant chi non fiat gasi, chi tocaiat de dare tempus a sa Regione e a s’Assessoradu, imbetze sa veridade fiat in aterue. E fiat a curtzu meda a sa domo de su Csu. Sa Giunta Regionale presentat atos pro mutzare tres milliones de èuros, màssimu pro nche bogare su sardu dae sos media. Àteros chimbighenta mìgia de èuros mutzados a sos ufìtzios de sa limba (150 operadores). Pariat faula (leghe custu post de Pepe Corongiu pro Sardegna Sopratutto).

Sigomente sa Regione l’at bogada de cabu cun sa cunferentzia annuale subra de sa limba sarda, tando su Csu at detzisu de si la fàghere a balla sola. Sa die 8 de nadale de su 2014, in Casteddu (abbàida su servìtziu de videolina), cun sa presèntzia de polìticos, assòtzios e gente cale si siat, su Csu at marcadu s’istare a sa firma de sa Giunta Regionale in contu de sas polìticas linguìsticas e de su finantziamentu de su sardu.

IMG_1711
In su mese de freàrgiu su Csu iscriet a sa ministra Giannini pro li narrere chi in un’atlante geogràficu impitadu in sas iscolas su sardu benit cramadu dialetu e non limba. Li pedit prus atentzione e da informare mègius (custu iscriet La Nuova Sardegna).

In abrile crarimus chi sa Regione no at idea bona in contu de Sa Die de sa Sardigna (leghe custa nota de su Csu torrada giuta a dae in antis dae L’Unione Sarda). Su Csu at fatu festa finas pro sa Die de sa Sardigna, bi diat mancare, l’at fata in Tonara sa die 26 de abrile narende custu: “Dae su 1794 a oe pagu est mudadu”.

Sàbadu 27 làmpadas de su 2015 su Csu e su grupu cunsiliare de “Sardegna Vera”, in una cunferèntzia pro s’imprenta, ant fatu a connòschere una proposta de lege regionale subra sa valorizatzione, tutela e normalizatzione de su sardu e de sas àteras limbas de Sardigna (abbàida su servìtziu de Videolina).

cunf stampa legge 3

Pro nde cumprendere de prus e àere carchi informatzione unu si podet leghere custu chi apo iscritu pro Sardinia Post. A onni manera Santa Giusta, Neoneli, Sèdilo, Casteddu, Tonara, como Òschiri sunt tzitades e biddas in ue su Csu at fatu fainas, una manera de pensare sos logos de su fàghere chi iscumbatat comente su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale bidat una Sardigna e una limba  intrea e no unu pòpulu fatu a cantos e segadu in milli trainos de nudda.

Su chi apo iscritu est giustu unu mossu de su chi at fatu e chi at a fàghere su Csu. CSU no est limba ebbia. Est presente cun sas bases militares, cun sos antiscòrias, cun s’iscola, cun s’archeologia, cun s’istòria sarda. Pro como abbaidade·bos su programma pro su 26 e su 27 de cabudanni, Festa de sa Limba Ufitziale 2015, in Oschiri. No est mala sa idea.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...