Duas o tres cosas, subra de sa Festa de sa Limba de Òschiri

Festa de sa Limba Ufitziale - Òschiri 26/27 de cabudanni 2015
Festa de sa Limba Ufitziale – Òschiri 26/27 de cabudanni 2015

Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale at fatu cosa manna: un’addòbiu de duas dies subra e cun sa limba sarda, cun gente acudida dae totu sa Sardigna, ponende impare limba, tzìnema, mùsica, archeologia. Chena ispèndere unu francu, cun sa gana de fàghere, cun su disìgiu de unu megioru beru de sa polìtica linguìstica in sardu e pro su sardu.

Prus de chimbighenta persones ant bantadu unu bessu nòdidu: comunicatzione in sardu, faeddadas pro su nonanta pro chentu in limba, libros, ispetàculu musicale e bisita archeològica semper in sardu. Pariat de èssere in cussa Catalugna oe tantu mentovada, dae meda isperada, ma belle semper male istòrchida. Diat èssere, tando, chi un’arresonu gasi si podet finas fàghere. Bastat de bi crèere a beru e de non èssere cadalanos pro moda e bostu.

E a sa Festa de sa Limba Ufitziale b’at crèidu gente bènnida dae totu Sardigna. Chie dae Casteddu o dae Carbònia e Igrèsias (semper prus de 200 chilòmetros), chie dae s’Ogiastra, dae Santu Aingiu o dae sa leada de Aristanis, àteros dae Nùgoro, S’Alighera, Tàtari, Olbia-Terranoa, Tèmpiu. Pedire a totus custos sardos de si fàghere tretu meda, de ispèndere dinare, de dormire e mandigare fora de domo, de ascurtare cantantes, de comporare libros in sardu, de pònnere in fatu a una ghia archeològica chi lis contat unu giassu in sardu, fiat una balentia. E balente est istadu su cabu torradu.

foto 2
Festa de sa Limba Ufitziale – Òschiri 26/27 de cabudanni 2015 (Santu Istèvene)

Unu cabu de istima chi bestit finas àteros pìngios. Cussu de sa comunicatzione est unu. Mòvere gente meda contende·li unu messagiu in sardu, e pro gente faeddamus nessi de su nùmeru de persones chi movet unu partidu mannu cando faghet unu addobiu de importu o una festa sua, no est cosa de onni die. Cheret nàrrere chi sa fortza de sa comunicatzione, de su mentovu, de sos social network, balet finas si contivigiada in sardu. E chi in sardu est a beru possìbile de contare unu mundu abertu a sas milli pìgias de su comunicare oe.

Aterunu est cussu econòmicu. Belle chimbanta persones ant seberadu de dormire in Òschiri, in chentu chimbanta ant partetzipadu a sa chena e a su pràngiu sotziale. Fìamus gasi in meda chi calicunu at dèvidu buscare logu in aterue. Sunt istados bèndidos paritzos libros in sardu e/o de iscritores sardos. Meda ant connotu unu giassu archeològicu ùnicu in Sardigna, Santu Istèvene, àteros ant pòdiu comporare sas mentovadas panadas oschiresas.

Festa de sa Limba Ufitziale - Òschiri 26/27 de cabudanni 2015 (Santu Istèvene)
Festa de sa Limba Ufitziale – Òschiri 26/27 de cabudanni 2015 (Santu Istèvene)

Tzertu, tocat de pensare chi sos fèstival mannos in publitzidade e comunicatzione lompent a ispèndere finas 50.000 èuros e prus. Cun unu siddadu gasi, si fiat istada cosa, b’aiat essidu una Festa de sa Limba de 5.000 persones. Ma semus cuntentos su matessi ca proite no amus àpidu bisòngiu de impitare autores a sa moda e lùmines de su mundu de s’ispetàculu. No. Amus postu in mustra un’idea de limba sarda chi fuit dae su folclore e chi chircat de si nche tzacare in sos minùgios de sa normalidade. E sa gente su cabu l’at torradu, cun sintzeridade e istima. Ammentade·bos una cosa, a fàghere mòvere pro chilòmetros e chilòmetros chimbighenta persones oe est difìtzile finas pro sa Polìtica e pro sa Crèsia. E in custu casu non si trataiat de cumbìnchere cun prèmios, in dinare o àteru, ma cun sa fortza de un’idea. Un’idea chi a cantu paret curret.

 

Annunci

2 pensieri su “Duas o tres cosas, subra de sa Festa de sa Limba de Òschiri

  1. Ddoe at totu su chi ses narende tue, ma atra cosa puru: su fatu ca sa gente pigat s’abitùdine de faeddare sardu a pari induna situatzione pùbrica. E, pro custu, no ddoe at prètziu ki balat. Feti cando s’eus a abituare a faeddare normalmente in sardu cun gente agena, de cosas mancari pagu-pagu astratas, in logu pùbricu opuru agenu, tando eus a fraigare fundamentu seguru pro sa rinaschida de su sardu comente limba impreada normalmente. Duncas, bravos meda.

    1. Alessa’, Amus chertu dare proa de comente sa limba potzat èssere, impare, faeddada, cantada, iscrita, tzinematogràfica e archeològica. Semper prus gente non timet a chistionare su sardu in mesu de àteros e a dae in antis de unu pùblicu mannu. Proas de normalidade linguìstica las diat cramare. E sa gene su cabu l’at torradu, s’est pràghida e meda. Sunt cuddas dies, chi coladas, ti torras a serare animosu e atrividu. Pro sighire un’àteru megioru.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...