Identidade emmo, ma chena èssere castigados

rivista boxis

*Meledu iscritu ocannu coladu pro “Boxis de Murriali”, si l’aia iscritu como fiat istadu su matessi. Su tempus nche bàrigat ma tzertos contos torrados sunt semper cuddos. (Pro nde ischire de prus in contu de “Boxis de Murriali” punghe inoghe)

Amus coladu aterunu istiu e cumintzamus s’annu nou, cabudanni. Finas si in custa sotziedade moderna non semus prus capatzos de istare firmos, si su tempus at carrargiadu e solobradu s’ispàtziu, in Sardigna is aeras sighint a brotare unu tempus tundu. E torrant is contos istracos, is iscaressidas istòricas: sa limba bida a manera “curiosa”, autonomia o indipendèntzia, un’istatutu nou, is tzerachias militares, is élites sardas chi sighint a si baratare s’Ìsula. Sos prus friscos istùdios sotziològicos de s’identidade ant fatu a bìdere una prima vera crisi de s’Istadu modernu, forsis sa prus importante. Semus difatis barigados dae colonizare onni minùgiu de sa vida de is persones a ddas lassare lìberas de fàghere totu su chi ant in idea. S’identidade si podet comporare e bèndere in cale si siat momentu. In Sardigna pongiamus•la, tando, comente còmpitu fitianu non cumpridu, un’ite fàghere, unu carchi cosa de fraigare.
Cales «nois» podimus ischirriare in mesu a milli «nois»? Is «nois» fatzileddos, in ue s’intrat e si essit in bator e bator oto, o is «nois» prus fungudos, is chi bestint a beru is peddes de su chi diamus pòdere essere? Su de sa limba est unu «nois» fungudu meda, ma finamentas su de su turismu est unu «nois» nòdidu. Duos «nois» bene presos s’unu cun s’àteru e chi ateretantu si prendent cun su disìgiu e sa netzessidade de una Sardigna prus internatzionale. Tres craes importantes chi podimus pònnere a cùrrere.
Amus coladu un’istiu curiosu, su logu prenu a mesu austu, beru, ma bòidu in is àteros meses. Non est isceti unu bòidu in sa cantidade ma finas in sa calidade. Nos prenamus sa buca de «turismu  culturale» e pro mèdiu suo de fàghere prus lasca s’istajone turìstica. Imbetze sighimus a dare proa de turismu esòticu, pagu atentu a su mundu internatzionale, meda prus lascu de binti annos faghet, e a sa domanda noa chi ponet. Un’istràngiu chi benit a inoghe dae s’àtera ala de su mundu ddu faghet cun s’isperu de connòschere unu logu nou, friscu, ispetziale. Paret cosa curiosa, ma in su mundu glocal contat de prus a si presentare comente nòdidos e non a istòrchere culturas àteras. E tando bi cheret limba e paris is camineras culturales chi sa limba aberit; e bi cheret capatzidade de acollire e de fàghere istrangiare su turista faghende•li serare unu mundu chi non pensaiat podiat esìstere mai. Bi cheret cultura, ma non bi cheret esotismu, ca a su turista internatzionale pagu ddi interessat de is ogradas postu-coloniales italianas e de su malu pensu de nos betare a castigados (auto-esotismu) chi medas bias ponimus in mustra.
Chena limba e idea frisca de identidade non s’at a fàghere mai su mègius turismu culturale; onni mandigu bonu, onni binu dìligu, onni roca ispèrdida, onni caminera cuada, onni isperiada, onni ballu e onni sonu, onni mìnimu tzinnu de identidade, sighint is tratas de sa limba sarda. S’operadore turìsticu devet ischire faeddare s’inglesu, ma chena su mèdiu de sa limba sarda, intre issu e su logu, mai at a podere contare sa Sardigna in totu s’ispantu suo. Limba e turismu internatzionale, impare, podent essere unu balente «nois», unu dìligu fràigu identitàriu pro su benidore.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...