XV MUSTRA DE SU LIBRU: CERVANTES-DON CHISCIOTE-SARDIGNA

donchisciote4-338x450

Pro fàghere lughe in sos sèculos tocat de brotare e ispàrghere bisos in vida. Chie no ischit cùrrere in fatu a sos bisos non podet dare nudda a su pòpulu benidore. Càpitat chi gente mentovada meda in vida bèngiat ismentigada in presse una borta morta. Sutzedet, finas, chi gente disconnota e apretada dae bia ispargat lughe pro tempus meda. Prus de unu iscritore, intre cussos chi ant postu in pees sa tziviltade moderna, nessi in antis de mòrrere, est istadu pagu carculadu. Shakespeare, pro narrere, isteit totu sa vida in unu cugiolu.

In su 1600 Miguel de Cervantes Saavedra lompiat 53 annos. Su matessi annu su pintore Francisco Pacheco publicheit unu libru cun sas pinturas e sos contos de vida de totu sos ispagnolos nòdidos. De Cervantes mancu mesa paràula. Non aiat iscritu su Don Chisciote ma fiat già iscritore. Unu tzertu Bruno Frank, iscritore tedescu chi fueit in sos Istados Unidos cando Hitler leeit su podere, isteit ammajadu dae custa umbra e da custu mudumine. In su 1934 iscrieit unu libru subra de Cervantes, dae pagu publicadu dae Castelvecchi (torradu in italianu dae Lavinia Mazzucchetti).

Frank nos contat de unu Cervantes semper in intro a fungudas visiones. Gherrat, tribulat, fuet, biàgiat: in Ispagna, in Itàlia, in Algeria; e in totue càstiat. E totu su chi abbàidat l’abarrat in conca e li torrat in abbistesa. Non li fuet nudda, non cheret isceti contare fatos ma l’intrat semper bògia de los bortulare. Da chi li ruet sa malasorte isse l’aguantat e si li betat a marranu. Si nd’impipat de una vida mìsera e minore. Si nd’afutit de su faddire e de su fartare. Giughet ogni cosa a sa chima arrischende s’istrampada dae artu, istirriolat semper su cannau fina a puntu de si segare; tzegu pàbaru ponet mente a sa sorte e bostu. Si mugrat subra de isse etotu comente subra de un’ispigru de abba, chena resèssere a serare fungudumine. Ca proite pensat chi una die o s’àtera, forsis in s’interinada de sa vida, custu fungudumine de carchi manera at a brotare e prenare su mundu de lughe.

Pro mèdiu de Bruno Frank, abbistu a contare fatos a bator ogros, sos suos e cussos de Cervantes paris, intramus a connòschere a Madrid cando fiat bidda e faghiat 15.000 cristianos, cun sa gente chi istaiat in intro de domos fatas a ludu; connoschimus a sa Màntzia, custu tretu mannu de terra semper pretzisu, tristu, cun su terrinu malu e grogu pro sos istadiales crispos; e finas a Siviglia, chi sos àrabos e sos ebreos ant fatu bella, rica e intregada de una curiosa cuntentesa. Bidimus su re, Filippo II, in sa mesa de traballu, ponende sa pinna a un’ala e apompiende sa gente cun duos ogros mannos a cantu a nde irare.

Manu manu su libru de Frank ischirrat semper prus pagas camineras e fatende contu de sas faddidas mannas de Cervantes balàngiat pìgias e mannària. Da chi paret chi si l’abèrgiat un’incràs lughente, luego si li tancat una gianna de ferru. In Algeri lu faghent tzeracu de gherra, fuet e torrat in Ispagna; ma sa vida non li torrat consolu, sa pinna non brotat versos e sufrit finas sa cuncurrèntzia e su briu de Lope de Vega, capatzu de isboligare, lestru lestru, 3000 versos dae unu mòrrere su sole a s’àteru.

Cando Cervantes si cojiuat naschet unu nemigu prus malu de sos turcos, unu nemigu chena boghe e chena carena chi cumbàtere non si podet. Sa mugere etotu, Catalina, unu mortòrgiu chi trampat sa vida chena ischire mancu comente. Una borta betada sa beste, a mangianile, Cervantes aiat già cumpridu su traballu de totu su die. Comente unu hidalgo setzet a su barcone e càstiat sa carrera de sa bidda, un’arruga chi non bi colat una musca; posca de dughentos passos sa bidda matessi agabbat e comintzat unu tretu mannu e chena làcanas, belle semper ladu, a bortas cun carchi òrulu, in ue sulat unu bentu sighidu e fritu: sa Màntzia. S’ograda de Cervantes ispèriat dae tesu una deghinas de molinos, molinos a bentu cun alas chi tzichìrriant.

Isse est istracu e arressu. Ischit totu: ischiti già chi, dae sa barraca posta a ogros a manu manca, a sas deghe de su mangianu una femina betza at a istupare pro andare a comporare unu cantu de pane; sa barraca a manu destra, imbetze, l’ant a mantènnere bullitada fina a sera. Sas feminas de domo tzucant a crèsia duas bias su die: non istentat a non las acumpangiare prus. Sos arresonos cun su tziu preìderu luego s’istracant, de bisitas a sa parròchia su babbai comntzat a non nde bìdere prus. A sas chimbe de borta de die, cando est già iscuru, Cervantes allughet unu lughe a ògiu. Andat a su tzilleri e si correddat su binu metzanu de sa bidda. Si setzet cun sos massàgios, totu cun unu ghentone iscuru, unu cannau comente tzinta, botes feos e non cosidos. In antis sa cumpangia sua istorbaiat sos massàgios, fiat unu Hidalgo e pariat istrambu a si lu bìdere paris cun issos. Calicunu istaiat curtzu, atentzionadu a su narrere; àteros fiant cumpridos ma afutidos. A sa fine Cervantes benit atzetadu, comente sutzedet pro una cosa, pro cale si siat cosa. In intro de domo sa mugere sighit a lèghere cun passione libros de cavalieris, pro a issa s’ùnicu mundu chi esistiat fiat cussu: contos de dragos e gigantes, de ispìritos malos e magiadòrgios, de janas e de caddos alados; palatzos de cristallu, ìsulas chi nadant e lagos chi leant fogu.

Sa betzesa de Cervantes est galu prus mala. Benit luminadu “esatore”. Tocat su fundu. Non lassat cannijas a sos pòberos, los apretat de ogni manera. In totue b’at misèria e in ogni logu isse faghet a pare cun massàgios chi serrant sas lògias, cuant sas damigianas, isprendent sos canes, arrodant su rustàlliu. Su note dormit in un’ufìtziu istatale, mesu ispogiadu e cun una pistola in manu. Pro duos soddos duos, bivet in un’inferru. No est prus un òmine ma unu trastu in manu a s’Istadu, bonu a buscare dinare pro finantziare sa Grande Armada. Incassat sisinos, secuestrat màndigos, gherrat cun sas autoridades de su logu, brigat cun sos massàgios: ogni die prenu a iru de contos, retzidas, denùntzias e verbales. Totora si falat pro s’istrachidùdine, ma finas pro sa piedade e s’àscamu chi totu custu li faghet.

Unu die de cabudanni lu remonent e lu mandant a reclusione pro dèpidos. Carchi die e torrat lìberu, nemos ischit proite. Pagu tempus e s’istòria est sa matessi. Cervantes devet ischitire galu 79.084 maravedì. S’Istadu l’arrestat torra. In presone a s’indonu non b’at nudda, francu unu bìculu de pane tostu e malu. Non resesset a dormire, s’abbàidat a s’ispìgiu e bidet sa punta de s’arva in colore de prata bruta. Fina a pagu tempus in antis fiat in colore de oro. Sas pìgias li marcant sa cara in giru a su nare; sas barras sunt semper prus pagas. Sos ogros ebbia parent cussos de semper, mantenent animu e balentia.

Unu die Cervantes faghet una pintura de a isse etotu, a caddu de unu poleddu làngiu comente unu corru, imbucat pro camineras prenas de pedras e de soledade. Su pòberu burricu est su tronu de una persone romasa chi tràgiat a terra ancas longas. Cervantes sighit a pintare e si bidet cun una coratza e una berrita istramba chena bisera. Sa mugere est sètzida in terra, totu in giru muntones de libros de cavalleria. Cervantes pensat a isse, e serat unu eroe. A comente b’aiat àpidu ite rìere a giùghere custu eroe fatu a su logu, in chirca de folas, cumbintu chi esistit galu su tempus de sos cavalieris. Comintzat gasi a iscriere: «In una bidda de sa Màntzia, chi non bògio mancu mentovare, bivet un òmine cumpridu…». E pròpiu gasi, belle pro casu, in presone, naschet Don Chisciote, e cussu libru intregadu de visiones e fungudumine chi nd’at leadu su lùmine. Cervantes naraiat: «Eo, finas si pàrgio babbu, de Don Chisciote so su bidrigu».

Cervantes si nche morit su 22 de abrile de su 1616. Colados 400 annos sighimus a leghere su Don Chisciote, s’istòria de sa poesia de unu castigadu chi si trubat a s’iscritura lada de su mundu; de sa paristòria chi tzolocat sa realidade; de sa diferèntzia chi isfidat sos chi si contant ‘normali’. Oh, corpu e balla, in sa Sardigna de oe b’est chie diat chèrrere èssere carculadu comente ‘normale’ ma non atzetat sa ‘normalità’. E, prus a totu da chi faeddamus de limba, custa genia de gente besset a campu comente a su cugumeddu. E tando tocat de cumprèndere bene chi est Cervantes, chie Don Chisciote e chie Sancho Panza. De non los betare a pare. E gasi b’at àere ite rìere, ma non su rìere de Ariosto o de Pirandello, nono, ma pròpiu su rìere de Cervantes; custu comintzeit su Don Chisciote pro cumbàtere cussa literadura de sos cavalieris chi aiat su tràgiu de sos harmony de oe, pro nàrrere chi custu mundu oramai fiat folclore e pro marcare cantu faghiat male su gira gira de custos romanzos metzanos.

Chie leget su Don Chisciote torradu in sardu dae Gianni Muroni pro Condaghes (“Don Chisciote de Sa Màntzia”, 543 pàginas, euros 25, collana Sena Làcanas), custu si lu diat dèvere annotare. Cervantes at gherradu pro nche catzare su folclore dae sa literadura ispagnola de tando. Su Don Chisciote torradu in Limba Sarda Comuna sighit sa matessi trata, isputzire su folclore dae sa literadura in limba sarda e dae s’idea istramba de limba chi in meda giughent in conca. Chie non at un’idea crara de limba unitària e de limba natzionale, de ite cheret nàrrere un’istandard e nono duos, tres o treghentos, in totu custu giogu, non faghet sa parte de Cervantes, ma nemmancu de Don Chisciotte o de Sancho Panza. Nono. Prus che àteru faghet sa parte de sa mugere de Cervantes, sa chi fiat cumbinta chi su mundu agabbaiat cun sos dragos, sos gigantes e s’abba de su lagu chi leat fogu.

*Su post leat meda dae s’artìculu de Pietro Citati pro su ‘Corriere della Sera’ de su 4 de martzu de su 2016

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...